Säkerhetsåtgärder ombord Ro-Ro fartyg gällande el-bilar

Transportstyrelsen anser att följande bör beaktas och ingå i rederiets ISM innan en eventuell laddning av el-bil kan tillåtas ombord på ett fartyg.

Transportstyrelsen har tagit fram ett antal rekommendationer angående laddning av elbilar ombord på ro-ro fartyg.

Rekommendationer om laddningsutrustning

Laddning får endast ske med utrustning som är godkänd för marin bruk och tillverkad i enlighet med relevanta standarder som täcker alla aspekter av en säker installation ombord ett fartyg. Alternativ kan installationen ske enligt riskanalysarbete som är heltäckande och godkänd av Transportstyrelsen.

Laddningsutrustningen ska ha minst kapslingsklass IP 56 (IP 44 om utrustningen placeras i box).

Laddningsutrustning inklusive kablar ska vara skyddad mot mekaniska skador.

Laddningsutrustningen bör vara utformad så att strömförsörjningen bryts och larm avges vid eventuella fel.

Rekommendationer om laddningsplatsen

Transportstyrelsen rekommenderar att laddning sker på väderdäck. Elbilar bör parkeras på ett sådant sätt att fartygets brandbekämpningspersonal kan få enkel åtkomst till fordonen.

En eventuell brand i ett eldrivet fordon ska kunna isoleras på så sätt att branden inte sprids till närliggande fordon, utrustning eller utrymme.

Om laddning sker i slutna lastutrymmen ska installationen (inklusive bilen) minst uppfylla kraven i SOLAS II-2/20.3.2.2 (IP 55, T3, 450 mm, 10 luftväxlingar och ventilation alltid igång).

Ett annat alternativ är att laddningsutrymmet är Ex klassat (Enligt SOLAS II-2/20.3.2.1).

Öppen eld eller andra tändkällor får inte förekomma på laddningsplatsen.

Inget brännbart material ska finnas i närheten av laddningsplatsen.

Utrustning på platsen

Lämplig brandbekämpningsutrustning ska finnas i enlighet med SOLAS II-2/20.6 (TSFS 2009:98 bilaga 1). Transportstyrelsen rekommenderar att skumsläckare eller vattenkanoner installeras på väderdäck och öppna ro-ro däck. Dessa kan antingen fjärrstyras eller styras lokalt manuellt.

Laddningsplatsen bör eventuellt hållas under uppsikt, t.ex. genom kameraövervakning.

Portabla värmekameror är ett bra hjälpmedel för detektering av värme och övervakning av elfordon under laddning.

Skyltar på platsen

Laddningsplatsen ska vara markerad med varselmärkning.

Det bör finnas en varningsskylt som meddelar fordonsägaren att endast typgodkända och fabrikstillverkade elbilar som får laddas ombord.

Experimentbilar får absolut inte laddas ombord på fartyg.

Varnings- och/eller förbudsskyltar bör finnas uppsatta på väl synlig plats.

Rutiner och instruktioner ombord

En dokumenterad riskbedömning ska ligga till grund för hanterings- och skyddsinstruktionerna.

Fartygspersonal som är ansvariga för brandbekämpning ombord bör ha goda kunskaper och utrustning som säkerställer effektiv detektering och brandbekämpning när det gäller brand i eldrivna fordon.

Personal som hanterar laddningsproceduren ska vara instruerad och införstådd med hanteringen av elbilar och med de risker laddning kan medföra.

Utrustning och kablar ska alltid kontrolleras innan laddning påbörjas (skadad kabel eller skadad utrustning ska inte användas).

Det bör finnas säkerhetsinstruktioner som beskriver hur man ska gå till väga när personer ska räddas ur en elbil och hur man bekämpar brand i dessa bilar.

Europeiska riktlinjer

Transportstyrelsen rekommenderar att rederier följer även de Europeiska riktlinjerna som gäller säkra transporter av fordon som drivs med alternativa bränslen på ro ro fartyg. AFVs Guidance

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.