Ombyggnad, reparation eller ändring av certifikat

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska reparera, bygga om ditt fartyg eller om du ska ändra passagerarantal, fartområde eller lastkapacitet.

Nu kan du skicka in din anmälan direkt på webbplatsen

Vänligen notera att blanketten för att skicka in en anmälan om ombyggnad av fartyg/ändring av certifikat för fartyg i nationell sjöfart har ersatts med ett formulär du nu kan fylla i direkt på webbplatsen.

Anmälan om reparation, ombyggnad eller ändring av certifikat

För att reparera, bygga om eller ändra passagerarantal, fartområde eller lastkapacitet behöver Transportstyrelsen få en anmälan samt relevant information och dokumentation. Anmälan görs med ett av följande val:

Fartygets ägare/redare ska skicka in anmälan och relevant dokumentation i god tid innan reparationen eller ombyggnaden påbörjas.

Notera att en anmälan krävs bara för certifikatspliktiga fartyg. För mer information om vilka fartyg som behöver certifikat, se certifikatsguiden. Du kan också läsa mer under sidorna om certifikat.

Möte inför ombyggnad eller större reparation

När anmälan har kommit in till Transportstyrelsen gör Transportstyrelsen en bedömning av ombyggnadens/reparationens omfattning eller planerar ett eventuellt möte. Om t.ex. fartygets dimensioner eller lastkapacitet påverkas eller om man väsentligt förlänger fartygets livslängd betyder det oftast att andra regler ska tillämpas på fartyget. Även mindre ombyggnader kan vara av sådan karaktär att ett möte är motiverat.

Om ett fartyg planerar att utöka passagerarantal, fartområde eller lastkapacitet kommer du att kontaktas och informeras om vilka fortsatta åtgärder Transportstyrelsen finner nödvändiga. Även här kan ett möte vara nödvändigt.

Som större reparation anses vanligen åtgärder för att återställa fartyget efter vattenfyllning, brand, större skada på skrov eller kollision. Även åtgärder efter andra händelser som medfört att, fartyget inte längre kan anses vara i sjövärdigt skick eller vara en säker arbetsplats, kan ses som en större reparation.

Transportstyrelsen behöver inför mötet uppgift om vilka som kommer att representera fartygets ägare/redare vid mötet. Om fartygets ägare/redare har anlitat en erkänd organisation (klassificeringssällskap) bör representanter från den erkända organisationen delta på mötet. Det är en fördel om även representanter från varvet deltar. Vid mötet deltar handläggare samt fartygsinspektör från Transportstyrelsen.

Tillsyn och besiktning

Enligt svensk lagstiftning ska vissa fartyg förses med certifikat och andra tillstånd för att få användas inom sjöfart. För att fartyget ska kunna certifieras behöver det genomgå besiktningar och kontroller vilket Transportstyrelsen är ansvariga för. I vissa fall kan man anlita andra tillsynsaktörer som Transportstyrelsen ingått avtal med ex. erkända organisationer (klassificeringssällskap).

Erkända organisationer (klassificeringssällskap)

Transportstyrelsen har överlåtit en stor del av sin flaggstatstillsyn till erkända organisationer. Transportstyrelsen har avtal med fem erkända organisationer som precis som Transportstyrelsen får utöva tillsyn och utfärda certifikat för svenska fartyg i enlighet med internationella överenskommelser (konventioner och koder) samt relevant EU-lagstiftning.

Läs mer om erkända organisationer.

Nationell sjöfart

För fartyg i nationell sjöfart som byggs om eller repareras från och med den 1 juni 2017 gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart. De nya föreskrifterna innebär att du som ägare får ett tydligare ansvar för att säkerställa att fartyget uppfyller de krav som gäller.

Läs mer om de nya reglerna för nationell sjöfart.

Avgift

För tillsyn i samband med ombyggnation kommer en grundavgift tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!