Regler gällande service av livräddningsutrustning

Ändringar i SOLAS

IMO:s Maritime Safety Committee (MSC) har tagit beslut om ändringar i SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea — Den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss.) kapitel III. Ändringarna gäller internationellt från och med den 1 januari 2020 genom resolution MSC.404(96) och kommer att införlivas i svensk rätt sommaren 2020 genom ändringsföreskrifter till TSFS 2009:93 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss).

Ändringarna i SOLAS innebär följande:

  • Att man på samtliga fartyg som omfattas ska säkerställa att livräddningsutrustningen är tillförlitlig. Rederierna har det övergripande ansvaret för att detta blir gjort. Säkerställandet ska ske genom underhåll, provning och inspektioner av utrustningen, i enlighet med resolution MSC.402(96).
  • Att de servicefirmor som anlitas för att utföra underhåll, provning och inspektioner av livräddningsutrustning ska vara auktoriserade. Detta innebär att Transportstyrelsen ska godkänna de (svenska och utländska) servicefirmor som ska utföra service av livräddningsutrustning på svenska fartyg.

För uppblåsbar livräddningsutrustning gäller sedan tidigare följande:

  • Att uppblåsbara livflottar, räddningsvästar och marina evakueringssystem ska genomgå service på en av Transportstyrelsen godkänd servicestation med ett intervall om högst 12 månader.
  • Att reparation och underhåll av uppblåsbara beredskapsbåtar ska utföras enligt resolution Res.A.761(18).

Transportstyrelsens kan i dag inte godkänna servicefirmor och servicestationer

Transportstyrelsen saknar i dag lagstöd för att godkänna servicefirmor och servicestationer och kan därmed inte heller utöva tillsyn över dessa. I dagsläget finns inte heller någon annan svensk organisation som kan ge motsvarande godkännanden.

Kommande lagändring

Vi har påbörjat ett arbete för att få igenom en lagändring som gör det möjligt för oss att godkänna servicefirmor och servicestationer.

Vad gäller under tiden fram till lagändringen?

Under tiden fram till lagändringen gäller följande:

  • Att svenska rederier, servicefirmor och servicestationer ska utföra service i enlighet med de nya kraven i resolution MSC.402(96) och, vad gäller uppblåsbar livräddningsutrustning, resolution Res.A.761(18), men att Transportstyrelsen inte kommer att kräva att servicen är utförd av en av oss godkänd servicefirma eller servicestation.
  • Att svenska rederier kan använda sig av en servicefirma eller servicestation, svensk eller utländsk, som är godkänd av ett klassificeringssällskap erkänt av EU.
  • Att svenska servicefirmor och servicestationer som behöver vårt godkännande, istället kan vara godkända av ett klassificeringssällskap som är erkänt av EU.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!