Nybyggnad

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska bygga ett fartyg som är certifikatspliktigt.

Nu kan du skicka in din anmälan direkt på webbplatsen

Vänligen notera att blanketten för att skicka in en anmälan om certifiering av nybyggt fartyg i nationell sjöfart har ersatts med ett formulär du nu kan fylla i direkt på webbplatsen.

Anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg

För att kunna certifiera ett nybyggt fartyg behöver Transportstyrelsen få en anmälan samt relevant information och dokumentation. Anmälan görs med ett av följande val:

Fartygets ägare/redare ska skickas in anmälan och relevant dokumentation i god tid innan bygget påbörjas. Vanligen behöver åtminstone följande framgå av dokumentationen:

  • beskrivning av den planerade verksamheten samt dess risker,
  • fartygets utformning (GA),
  • Underlag som visar att fartygets utrustning är rattmärkt (endast fartyg som går i internationell trafik),
  • tidplan.

Ytterligare information och dokumentation kan vara nödvändig i det enskilda fallet.

Anmälan och nödvändig dokumentation ska skickas till Transportstyrelsen i god tid innan bygget påbörjas.

Notera att anmälan krävs bara för certifikatspliktiga fartyg. För mer information om vilka fartyg som behöver certifikat, se certifikatsguiden. Du kan också läsa mer under sidorna om certifikat.

Nybyggnadsmöte

När anmälan har kommit in till Transportstyrelsen kommer ett nybyggnadsmöte att planeras in. Mötet kommer att genomföras tidigast två veckor efter det att Transportstyrelsen har fått in all nödvändig dokumentation.

Transportstyrelsen behöver inför mötet uppgift om vilka som kommer att representera fartygets ägare/redare vid mötet. Om fartygets ägare/redare har anlitat en erkänd organisation (klassificeringssällskap) bör representanter från den erkända organisationen delta på mötet. Det är en fördel om även representanter från varvet deltar. Vid mötet deltar handläggare och fartygsinspektör från Transportstyrelsen.

Tillsyn och besiktning

Enligt svensk lagstiftning ska vissa fartyg förses med certifikat och andra tillstånd för att få användas inom sjöfart. För att fartyget ska kunna certifieras behöver det genomgå besiktningar och kontroller vilket Transportstyrelsen är ansvariga för. I vissa fall kan man anlita andra tillsynsaktörer som Transportstyrelsen ingått avtal med ex. erkända organisationer (klassificeringssällskap).

Erkända organisationer (klassificeringssällskap)

Transportstyrelsen har överlåtit en stor del av sin flaggstatstillsyn till erkända organisationer. Transportstyrelsen har avtal med fem erkända organisationer som precis som Transportstyrelsen får utöva tillsyn och utfärda certifikat för svenska fartyg i enlighet med internationella överenskommelser (konventioner och koder) samt relevant EU-lagstiftning.

Läs mer om erkända organisationer.

Nationell sjöfart

För fartyg i nationell sjöfart som byggs från och med den 1 juni 2017 gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart. De nya föreskrifterna innebär att du som är ägare får ett tydligare ansvar för att säkerställa att fartyget uppfyller de krav som gäller.

Läs mer om de nya reglerna för nationell sjöfart.

Bemanning och beslut om säkerhetsbesättning

För att få framföra ett fartyg krävs ett beslut som säkerhetsbesättning, eller för de fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning, att kraven i Transportstyrelsens bemanningsföreskrifter är uppfyllda. Om fartyget inte är registrerat kan Transportstyrelsen utfärda ett förhandsbesked för beslut om säkerhetsbesättning. För att kunna utfärda ett beslut om säkerhetsbesättning måste fartyget vara registrerat och ha svensk registerbeteckning.

Läs mer om bemanning och ansökan om beslut om säkerhetsbesättning.

Registrering av fartyget

Alla svenska skepp som är minst 12 meter långa och minst 4 meter breda samt de båtar som har en största längd av minst 5 meter och används yrkesmässigt ska registreras i fartygsregistret. För att kunna registrera fartyget behöver Transportstyrelsens sjöfartsregister få en anmälan och nödvändig dokumentation, t.ex. köpebrev.

Blanketter och ytterligare information hittar du under sidorna om fartygsregistret.

Avgifter, tonnageskatt och sjöfartsstöd

För tillsyn i samband med en nybyggnation kommer en grundavgift tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Att registrera ett fartyg och ha det registrerat är förenat med avgifter.

Tonnageskatt

Sverige har ett system för tonnageskatt vilket innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt utifrån nettodräktigheten, dvs. last- och passagerarkapaciteten på rederiets tonnage. Systemet medför att rederierna betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av vinster och förluster i verksamheten. Beräkning av tonnageinkomst och ansökan görs hos Skatteverket.

Sjöfartsstöd

I Sverige finns ett statligt system för sjöfartsstöd till rederier med svenskflaggade fartyg. Sjöfartsstödet är ett bemanningsstöd och lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Beslut om sjöfartsstöd fattas av delegationen för sjöfartsstöd som är ett självständigt organ inom Trafikverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!