Marin utrustning

Utrustning som regleras av direktivet för marin utrustning ska rattmärkas och inte CE-märkas. Rattmärket visar att produkten uppfyller kraven enligt direktivet.

Om du har upptäckt en felaktighet eller brist på en produkt som är rattmärkt vill vi att du anmäler det till Transportstyrelsen.

Anmäl felaktighet eller brist på produkt

Typgodkännande (rattmärkning) av utrustning regleras genom ett EU-direktiv. I direktivet fastställs gemensamma regler i syfte att undanröja skillnader vid genomförandet av internationella standarder genom att ha en tydligt identifierad uppsättning krav och enhetliga certifieringsförfaranden. En produkt som är typgodkänd av ett anmält organ i en medlemsstat inom EU får placeras på ett gemenskapsfartyg, oavsett vilken flagg det för, vilket främjar en fri rörlighet för marin utrustning på den inre marknaden.

Det nya Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning är satt i kraft genom lagen (2016:768) om marin utrustning och förordningen (2016:770) om marin utrustning tillsammans med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrustning. Nämnda författningar reglerar endast marin utrustning i sig och inte vilken utrustning som olika fartygskategorier behöver ha ombord, det senare framgår av andra föreskrifter utgivna av Transportstyrelsen. Eventuella undantag från att ha viss utrustning ombord framgår således av de föreskrifterna som anger utrustningskraven. Det nya direktivet upphäver direktiv 96/98/EG från och med 18 september 2016 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning har upphört att gälla vid samma tidpunkt.

En kopia på EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity) ska alltid följa med den marina utrustningen när den placeras ombord och ska förvaras där till dess utrustningen avlägsnas från fartyget.

Utrustningsgrupper i enlighet med direktiv 2014/90/EU

 • Livräddningsutrustning.
 • Förhindrande av förorening från fartyg.
 • Brandskyddsutrustning.
 • Navigationsutrustning.
 • Radiokommunikationsutrustning.
 • Utrustning som krävs enligt COLREG 72.
 • Säkerhetsutrustning för bulkfartyg.
 • Utrustning enligt Solas, kapitel II-1. Konstruktion – byggnad, indelning och stabilitet, maskiner och elektriska installationer.

För utrustning som inte omfattas av direktivet kan andra regelverk vara tillämpliga, t.ex. regler om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och CE-märkning.

Utrustningslistor till direktiv 2014/90/EU

Gällande utrustningslista till direktivet 2014/90/EU finns som bilaga till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/773 av den 15 maj 2018 om angivande av utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/306.

Fartygskategorier

 • Fartyg som omfattas av internationella konventioner, lastfartyg och passagerarfartyg i internationell trafik.
 • Fiskefartyg över 24 meter.
 • Höghastighetsfartyg (HSC).

Marknadskontroll

Det nya direktivet 2014/90/EU har harmoniserats utifrån rambestämmelserna i Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG, vilket innebär att även andra ekonomiska aktörer utöver tillverkaren tilldelas ansvar för marin utrustning. I samband med genomförande av detta direktiv utpekas Transportstyrelsen som marknadskontrollmyndighet för marin utrustning enligt den nya lagen (2016:768) om marin utrustning och förordningen (2016:770) om marin utrustning.

Att det tillkommit en ny lag och förordning har inneburit stora strukturella förändringar av myndighetsföreskrifterna och därför har Transportstyrelsens föreskrifter om marin utrustning getts ut. Bestämmelser i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:81) om marin utrustning avser:

 1. Vilka krav den skriftliga fullmakten från tillverkaren till den behöriga representanten ska uppfylla samt vilka uppgifter representanten ska utföra.
 2. Skyldighet för importörer att märka produkter.
 3. Skyldighet för berörda ekonomiska aktörerna att kunna identifiera andra aktörer för marknadskontrollmyndigheterna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!