Skeppsmätning

Alla svenska yrkesmässiga fartyg som har en skrovlängd av minst 12 meter och en skrovbredd av minst 4 meter ska skeppsmätas. Detsamma gäller för fritidsfartyg vars längd överstiger 24 meter. Skeppsmätning utförs av Transportstyrelsen.

Någon av följande ska anmäla skeppsmätning inför registreringen i fartygsregistret:

 • fartygets befälhavare
 • ägare
 • ombud (fullmakt från fartygets ägare krävs)

Anmälan görs på blanketten beställning av mätbrev.

Blanketten skickas till Transportstyrelsen, Centralbokningen för fartygsbesiktning.

Rutiner kring skeppsmätning

När ett mätningspliktigt svenskt fartyg ska byggas eller byggas om ska anmälan om mätning skickas in snarast. Det är bra om mätningen påbörjas innan fartyget försetts med maskineri, isolering eller annat som kan hindra invändig mätning.

Om en redan anmäld mätningsförrättning inte kan utföras vid avtalad tidpunkt, ska skeppsmätaren snarast underrättas.

Fartygets ägare, befälhavare eller, för fartyg under byggnad, varvet, ska se till att skeppsmätaren får den hjälp som behövs för att mätningen ska kunna utföras på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Mätbrev

När fartyget har registrerats i fartygsregistret (bifall för registrering) utfärdas mätbrev och fartygets uppgifter registreras i fartygsregistret. Beroende av fartygets fribordslängd utfärdas antingen ett internationellt mätbrev (1969) eller ett mätbrev för fartyg med en fribordslängd som understiger 24 meter.

Mätbrevet ska finnas ombord på fartyget för att visas upp vid behov.

När ska ett tidigare skeppsmätt fartyg mätas om?

Ett tidigare skeppsmätt fartyg ska mätas om (anmälan till skeppsmätning insänds enligt ovan) om något av följande ändrats:

 • arrangemang
 • konstruktion
 • kapacitet
 • användning av utrymmen
 • totala antalet passagerare som fartyget får medföra
 • fastställt fribord eller största djupgående, så att ändringen kan medföra en förändring av brutto- eller nettodräktigheten
 • skrovets största längd, bredd eller djup.

Ritningar

I samband med anmälan till mätning ska, om möjligt, ritningar eller motsvarande underlag över fartyget inlämnas. Ytterligare handlingar som befinns nödvändiga ska efter särskild anmodan inlämnas eller uppvisas. Ett exemplar vardera av följande ritningar ska i allmänhet inlämnas i samband med anmälan:

 1. Generalarrangemang
 2. Spantruta och linjeritning och/eller utslagstabeller
 3. Midskeppssektion
 4. Profil och Plan
 5. Planritningar över alla påbyggnader
 6. Kapacitetsplan

Avgift

För skeppsmätning och utfärdande av mätbrev utgår en avgift enligt gällande taxa, Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn. Här hittar du aktuell avgift för skeppsmätning.

För mätning utomlands tillkommer dessutom rese- och traktamentskostnader för skeppsmätaren.

Regler

De föreskrifter som gäller för skeppsmätning återfinns främst i förordningen (SFS 1994:1162) om skeppsmätning samt IMO:s skeppsmätningskonvention, Tonnage Measurement Of Ships 1969.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!