Att tänka på vid kabelinstallationer på fartyg

Här nedan hittar du en checklista över vad som är viktigt att tänka på vid kabelinstallationer på fartyg.

  1. Endast flamhämmande kablar används för fartygsbruk. 
  2. Alla metallmantlar och armeringar på ledningar ska vara elektriskt kontinuerliga och jordade. 
  3. För varje strömkrets ska märkdata eller lämplig inställning för överbelastningsskyddet anges permanent invid skyddet. 
  4. Varje enskild strömkrets ska skyddas mot kortslutning och överbelastning 
  5. Det är ytterst viktigt att noga planera eventuella kabeldragningar. Brandrisker och konsekvenserna av en brand ska ingå i planeringen. 
  6. Kraftkablar och signalkablar ska i möjligaste mån vara separerade. Det är mycket viktigt att huvudkraftkablar är separerade från nödkraftkablar, så att en brand i ett utrymme inte slår ut hela fartygets elförsörjning. Nödkraftkablar ska inte dras i närheten av värmekällor eller utrymmen med hög brandrisk, t.ex. maskinrum av kategori A, utrymmen där avgasrör passerar, fordonsutrymmen, kök, tvättstugor etc. 
  7. Kabelgenomföringar genom olika skott och durkar ska ha godkända brandtätningar. Det får inte finnas borrhål för enskilda kablar i skotten eller durkar. 
  8. Kablar som förbinder brandpumpar med nödtavlan ska vara av brandsäker typ, om de dras igenom utrymmen med hög brandrisk. 
  9. De kablar som används till EX-installationer ska vara godkända och separerade från kraft- och kontrollkablar. De kablar som används till egensäkra kretsar ska vara blå eller svarta och ha en blå markering, som är klart synlig. En zenerbarriär i en sådan installation ska vara EX-godkänd, även om barriären är placerad utanför den EX-zon som den skyddar. 
  10. Kablarnas ska dras och fästas så att de inte skavs eller skadas. En värmeökning, t.ex. att skott upphettas, ska inte påverka funktionen. Kablar, som monteras på vertikala stegar eller av någon anledning dras under en stege, ska fästas med stålband eller liknande.

Avstånd mellan kablarnas fästpunkter

Avstånden mellan kablarnas fästpunkter får inte vara längre än det som anges i tabellen nedan.

Kabelns yttre diameter Kabel utan armering Armerad kabel

< 8 mm

200 mm

250 mm

8 mm > 13 mm 250 mm  300 mm
13 mm > 20 mm 300 mm

350 mm

20 mm > 30 mm 

350 mm

400 mm 

> 30 mm

400 mm

450 mm