Inlandssjöfart (inre vattenvägar)

EU har sedan ett antal år gemensamma regler för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar, det som gemensamt kallas inre vattenvägar.

 Detta arbete genmförs av CESNI som är ett EU-organ med syfte att bland annat harmonisera regler för inlandsjöfart och dess medlemmar. Sverige deltar i detta arbete avseende fartygskonstruktion och bemanning samt behörigheter.

Vad gäller i Sverige?

Fartyg som byggs och utrustas för inlandssjöfart tillåts bara trafikera vattenområde som har definierats som inre vattenvägar. Men i dessa vatten är det även tillåtet att fortsätta använda de fartyg som uppfyller övriga aktuella regler för vattenområdet.

Läs mer om inlandssjöfartens zoner.

Regler för inlandssjöfart i Sverige

Föreskriftsarbetet och nödvändiga lagändringar för att möjliggöra inlandssjöfart i Sverige är genomfört.

Föreskrifterna har notifierats inom EU och eftersom varken någon enskild EU-medlemsstat eller EU Kommissionen haft några synpunkter på dem är de nu publicerade. De senast reviderade föreskrifterna träde i kraft 7 oktober 2018 genom TSFS 2018:60. 

Utöver de nya föreskrifter som reglerar hur fartyg i inlandssjöfart ska byggas och utrustas ska ett flertal av de befintliga föreskrifterna tillämpas för inlandssjöfarten, till exempel gällande bemanning och sjötrafikregler.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!