×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Elektrifiering av fartyg

Har man för avsikt att bygga om ett befintligt fartyg eller bygga ett nytt fartyg vars energiförsörjning för framdrivning, hjälpmaskineri eller nödkraft, består av batterier med hög energitäthet (t.ex. Li-Ion batterier), ska dessa batteriinstallationer planeras och byggas i enlighet med ett sammanhållet regelverk eller teknisk standard.

Dessa ska täcka alla tänkbara aspekter av en säker installation eller genomgå processen för alternativ utformning dvs. riskhantering där alla tänkbara risker identifieras och omhändertas.

Oavsett vilken väg man tar ska dessa installationer anmälas till Transportstyrelsen för granskning inför en certifiering. Transportstyrelsen vill betona att redare eller den som representerar redaren ska kontakta myndigheten i god tid dvs. under planeringsfasen och skaffar sig kunskap om vad som gäller för att certifieringen av fartyget ska bli så smidig som möjligt.

Europeisk vägledning

EMSA (European Maritime Safety Agency) har tillsammans med medlemsländernas administrationer, klassningssällskap och övriga organisationer tagit fram nya gemensamma europeiska vägledningar, Ship Safety Standards - Battery Energy Storage Systems (BESS). Vägledningarna är ett svenskt initiativ och representanter från Transportstyrelsen samt Svensk sjöfart varit delaktiga i utvecklingen. Arbete pågår med att se om dessa kan ersätta den svenska vägledningen i sin helhet eller delvis.

Battery Energy Storage Systems (BESS), på EMSA's webbplats.

Transportstyrelsen vill påpeka att planering och anmälan till myndigheten är central i ny- och ombyggnadsprocessen och att börja bygga eller konvertera innan man har meddelat myndigheten kan innebära en risk och att installationen inte blir certifierad.

Den europeiska vägledningen i korthet

Vägledningen är i stort sätt mål och funktionsbaserad samt tar upp faror och de åtgärder som behövs för att minimera riskerna med (BESS-batterienergilagringssystem) när det installeras ombord på fartyg. Vägledningen avser framförallt utformning, installation, provning, drift, underhåll och utbildning av personal som sköter driften.

Denna vägledning syftar till att stödja myndigheterna för att kunna genomföra en enhetlig bedömning av säkerhetsnivån för dessa batteriinstallationer i överensstämmelse med säkerhetsmålen i internationella konventioner och tillämplig EU-lagstiftning.

Man bör observera att vägledningen gäller endast installationer av litium-jonbatterier med en effekt på över 5 kWh som installeras på alla fartyg i nationell eller internationell sjöfart, oavsett deras konstruktionsmaterial.

EMSA:s vägledning omfattar inte följande:

 • Installationer under 5 kWh
 • Second life/begagnade batterier

Vägledningen är uppbyggd enligt följande

 • Kapitel 1 beskriver mål och funktionskraven för huvudkomponenter i BESS
 • Kapitel 2 behandlar mål och funktionskraven för systemets arrangemang över de olika konfigurationer och funktioner som BESS kan ha ombord.
 • Kapitel 3 innehåller procedur och teststandarder för marina batterier och dess installation.
 • Kapitel 4 innehåller minimikrav för besättning gällande procedurer för drift underhåll, upplärning och övriga rekommendationer. Det kompletteras av bilaga B med en vägledning för kvalificering av befäl.
 • Kapitel 5 innehåller ytterligare bestämmelser för olika konfigurationer av batterisystemet.
 • Kapitel 6 innehåller en generisk säkerhetsanalysmetodik i de fall där vägledningen inte är tillräckliga dvs. inte kan tillhandahålla relevanta tekniska bestämmelser.
 • Bilaga A innehåller en lista över litium-jonbatteriernas cellkemi och förväntade gaser som produceras under t.ex. termisk rusning eller en brand.
 • Bilaga B innehåller rekommendation för kvalificering av teknisk personal som hanterar BESS systemet ombord.
 • Bilaga C innehåller schematisk bild över BESS uppbyggnad och gränsdragning.

Alternativ utformning

Vägledningen innehåller mål, funktionskrav och specifika krav för alla apparater och arrangemang relaterat till användningen av batterienergilagringssystem ombord på fartyg.

De mål och funktionella krav som anges i vägledningen kan uppnås genom att säkerställa överensstämmelse med föreskrivande krav i regler och standarder som specificeras i denna vägledning och/eller genom alternativ design och arrangemang som överensstämmer med MSC/Circ.1002 eller MSC.1/Circ.1455.

Till sist vill myndigheten påpeka att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart TSFS 2017:26 är ett teknikneutral och funktionsbaserad regelverk som inte begränsar ny teknik, under förutsättningen att funktionskraven i föreskriften kan verifieras. Det innebär att även de kontroversiella second life batterier dvs. begagnade batterier som återvinns ska kunna användas för driften på ett fartyg så länge man uppfyller kravbilden som framgår av föreskriften. Den typen av konstruktion ska dock genomgå en teknisk analys i enlighet med IMO:s MSC cirkulär 1455 för att säkerställa att alla risker i samband med om- eller nybyggnationen är omhändertagna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!