Krav för elektrisk installation på fartyg

För att påbörja arbete med elektriska eller elektroniska installationer ombord på ett fartyg ska kraven nedan vara uppfyllda. 

Elinstallationer ska utföras av elinstallatör med rätt kompetens

Elektriska installationsarbeten på fartyg bör endast utföras av

 • fartygsingenjör,
 • elektroingenjör,
 • eltekniker i enlighet med STCW,
 • fartygselektriker, eller
 • installatör med annan utbildning och erfarenhet som kan garantera kunskapsnivå, t.ex. marinens el-utbildning.

Dessa elinstallationer ombord kan också utföras av varv personal eller behörig elinstallatör som har kunskaper om elektrisk installation på fartyg och gällande regelverk för sådana installationer.

Intyg om tillämpad standard

Elinstallatören/företaget som har utfört ett arbete ombord på ett fartyg bör utfärda ett intyg, där det framgår att installationen uppfyller gällande regelverk och tillämpad standard. Intyget är ett bevis att installationen har utförs av person med rätt kompetens och anses ingå i fartygets dokumentation.

Krav på elutrustning

Olika fartygstyper (till exempel oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, passagerarfartyg och fiskefartyg) kan, beroende på art, byggnadsdatum och storlek, ha varierande krav på el utrustningen. Man bör observera att vid ombyggnationer där elinstallationer ska byggas om gäller senaste standard och regelverk.

IP klassning och placering av elutrustning

Elektriska/elektroniska system är fuktkänsliga och ska skyddas genom rätt IP klassning eller EX klassning. IP- och EX klassning och placering av elutrustning i fartygets olika utrymmen är en mycket viktigt del av varje installation. Därför är det viktigt att ta reda på vad det är som gäller för de olika utrymmena och zonerna.

Dessutom ska utrustningen uppfylla kraven för kapslingsklassen, det vill säga IP-klass, EX-klass och eventuell temperaturklass.

Nödutrustning får inte placeras för om kollisionsskottet.

Olika typer av elutrustning ska fungera i harmoni med varandra

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är reglerad genom lag och innebär att olika elektriska eller elektroniska utrustningar kan fungera i harmoni med varandra. Med det menas att utrustningarna inte stör eller påverkar varandra negativt. Lågenergilampor, led­belysning och trådlös utrustning (till exempel mikrofoner) kan störa eller slå ut radio­utrustning och andra viktiga funktioner ombord på fartyget. IEC 60533 är standarden som behandlar EMC på fartyg.

Elsäkerhetsverket är utpekad myndighet för att föreskriva om EMC i Sverige. Även EMC på fartyg regleras genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.

Jordning av apparater och kablar

Det är viktigt att inte slarva med eller missa jordningen av apparater och kablar. Ojordad eller fel jordad utrustning kan vara farlig och leda till driftstörningar. Den kan till och med leda till att annan utrustning slås ut eller personer skadas.

Skydda varje strömkrets

Varje enskild strömkrets ska skyddas mot överbelastning och kortslutning.

Kabelinstallationer och batterianläggningar

Isolationsmotstånd

Isolationsmotståndet bör vara lägst 1 MΩ för att kunna säkerställa att systemet är välisolerad och säkert mot kortslutningar.

Landanslutning av fartyg

När fartyget ska anslutas till landbaserat elsystem finns det Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem, SJÖFS 2008:82 att tillgå.

Transportstyrelsen har även utvecklat nationella riktlinjer och rekommendationer för anslutning av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät. Dessa riktlinjer innehåller information som kan med fördel användas i detta syfte.

Standarder:

 • IEC Standard - IEC/IEEE 80005-1:2019
  Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements
 • IEC Standard - IEC/IEEE 80005-2:2016
  Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection systems - Data communication for monitoring and control
 • IEC Standard - IEC Pas 80005-3:2014 Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!