Containervägning

Containrar som ska fraktas på fartyg i internationell trafik ska ha en verifierad bruttovikt, VGM (verified gross mass) från och med den 1 juli 2016.

International Maritime Organisation (IMO) har genom resolution MSC.380(94) antagit en regeländring med skärpta krav avseende lastinformation. Kraven innebär att containervikt ska verifieras genom vägning innan lastning på fartyg för sjötransport. Transportstyrelsen har beslutat om ändringsföreskrift genom författningen TSFS 2016:52 för att införliva de nya kraven från IMO.

Bestämning av verifierad bruttovikt, VGM (verified gross mass)

Den huvudsakliga innebörden av IMO:s regeländring är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning.

Vägningen kan göras på två sätt enligt resolution MSC.380(94):

  • Metod 1. Container med last vägs i sin helhet.
  • Metod 2. Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive packningsmaterial, surrningsutrustning och egenvikt container, och summeras.

Metoderna finns beskrivna i ändringsföreskriften bilaga 1.

Verifierad bruttovikt (VGM) ska framgå i skeppningsdokumentet

I IMO-resolutionen anges att transportköparen ("Shipper"), ska säkerställa att verifierad bruttovikt av containern framgår i skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet för en packad container saknar uppgift på verifierad bruttovikt anges att den inte får lastas på fartyget.

Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2016

Den av IMO antagna resolutionen trädde i kraft 1 juli 2016. Innan ändringarna börjar gälla i Sverige måste de införlivas med svensk rätt.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för införlivandet, i detta fall genom att föra in ändringarna i sin föreskrift TSFS 2010:174 om lastsäkring. Vi beräknar att vårt arbete med föreskriften är klart i tid, så att de nya reglerna kan börja gälla i Sverige den 1 juli 2016 (samtidigt som IMO:s resolution träder i kraft).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!