Krav på anläggningsbeskrivning

Från och med 1 juni 2019 ska tjänsteleverantörer upprätta, offentliggöra och vid behov uppdatera en så kallad anläggningsbeskrivning. Syftet med bestämmelserna är att villkoren för tillträde till anläggningar för tjänster  och järnvägsrelaterade tjänster ska vara transparenta.

Nedanstående information är en förenkling av artikel 4.2 a-n Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster. Genomförandeförordningen finns i sin helhet under relaterad information.

Här finns allmän information om järnvägsrelaterade tjänster

Krav på innehåll i anläggningsbeskrivningen

Tjänsteleverantörer ska upprätta en anläggningsbeskrivning för de anläggningar för tjänster och de tjänster som de ansvarar för. Anläggningsbeskrivningen ska innehålla följande information.

Information om tjänsteleverantören, anläggningen och tjänsterna

 • Förteckning över alla installationer i vilka järnvägsrelaterade tjänster tillhandahålls och information om deras placering och öppettider. (4.2 a)

 • Centrala kontaktuppgifter för tjänsteleverantören, såsom adress, telefonnummer och e-post. (4.2 b)

 • En beskrivning av de tekniska egenskaperna hos anläggningen för tjänster, såsom sidospår eller växlings- och rangerspår, teknisk utrustning för lastning och lossning, för tvättning och för underhåll samt tillgänglig lagringskapacitet.
  Anläggningsbeskrivningen ska också innehålla information om andra spår som behövs för att få tillträde till anläggningarna. (4.2 c)

 • En beskrivning av alla järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls i anläggningen, och huruvida det är en grundläggande-, tilläggs- eller extratjänst. (4.2 d)

 • Möjligheten till eget tillhandahållande av järnvägsrelaterade tjänster och därmed sammanhängande villkor. (4.2 e)

  (Med eget tillhandahållande avses en situation där ett järnvägsföretag på egen hand utför en järnvägsrelaterad tjänst i en tjänsteleverantörs anläggning, förutsatt att tjänsteleverantören erbjuder en sådan möjlighet. Ett exempel kan vara att ett järnvägsföretag tillåts att på egen hand lasta eller lossa gods.)

Information om ansökan och förfaranden

 • Information om hur man ansöker om tillträde till anläggningen eller till tjänster som tillhandahålls i anläggningen. Information ska också ges om tidsfrister för inlämning av ansökningar och tidsfrister för handläggning. (4.2 f)

 • I anläggningar för tjänster som drivs av fler än en operatör eller där järnvägsrelaterade tjänster tillhandahålls av fler än en operatör ska anläggningsbeskrivningen innehålla uppgift om huruvida separata ansökningar om tillträde till anläggningarna och för dessa tjänster måste lämnas in. (4.2 g)

 • Information om vad en ansökan måste innehålla och formatet för denna, eller en mall för en sådan ansökan. (4.2 h)

 • Åtminstone när det gäller anläggningar för tjänster som drivs och järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer som står under direkt eller indirekt kontroll av en kontrollerande enhet: modellavtal för tillträde och allmänna villkor. (4.2 i)

  (Kravet gäller endast tjänsteleveranörer som kontrolleras av ett organ eller ett företag som har en dominerande ställning på marknader för järnvägstransporttjänster.)
   
 • Information om villkoren för användning av tjänsteleverantörens IT-system, om sökande måste använda sådana system, och reglerna om skyddet av känsliga och kommersiella uppgifter. (4.2 j)

 • En beskrivning av det samordningsförfarande som avses i artikel 10 och de prioriteringskriterier som avses i artikel 11. (4.2 k)

  (Med samordningsförförandet avses den diskussion och samordning med två sökande vars ansökningar om grundläggande tjänster är oförenliga. Genom diskussion och samordning ska tjänsteleverantören försöka säkerställa att alla ansökningar tillgodoses på bästa möjliga sätt.)

  (Med prioriteringskriterier avses på förhand fastställda kriterier som ska användas när två sökande söker samma kapacitet. Prioriteringskriterier ska vara icke-diskriminerande och objektiva.)

 • Information om kommande viktigare förändringar (även tillfälliga) i anläggningen som kan komma att påverka kapaciteten. (4.2 l)

Information om avgifter och rabattsystem

 • Information om avgifter för att få tillträde till anläggningar för tjänster och avgifter för användningen av järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls i dessa. (4.2 m)

 • Information om principerna för rabattsystem som erbjuds sökande. Hänsyn kan tas till vissa företagshemligheter. (4.2 n)

Offentliggörande av anläggningsbeskrivning

En tjänsteleverantör ska offentliggöra anläggningsbeskrivningen på ett av följande sätt:

 • Genom att offentliggöra den på sin webbplats eller en gemensam webbportal och ge infrastrukturförvaltarna en länk som ska ingå i järnvägsnätsbeskrivningen.
  Se Trafikverkets webbplats för offentliggjorda anläggningsbeskrivningar

 • Genom att ge infrastrukturförvaltarna relevant och publiceringsfärdig information som ska ingå i järnvägsnätsbeskrivningen.

De europeiska infrastrukturförvaltarna har utarbetat en mall för att underlätta framtagandet av anläggningsbeskrivningen och som går att hitta i anslutning till Trafikverkets JNB. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!