Hantering av personuppgifter i lokförarregistret och tillståndsregistret

Inom järnvägsområdet för Transportstyrelsen register över förarbevis (förarbevisregistret) och tillståndshavare (tillståndsregistret).

Registren

Registren har till syfte att tillhandahålla de uppgifter som behövs för tillämpningen av lagen när det gäller den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra järnvägsfordon. Uppgifterna användas som stöd i handläggningen av ansökningar om undantag från hälsoföreskriften, tillsyn över personkretsen som beviljats dispens, statistiska ändamål, samt för att utfärda betalningsunderlag.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter från register kan lämnas ut till föraren själv, olycksutredande myndighet i Sverige, behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörig olycksutredande myndighet i annat land inom EU eller i EES, Europeiska Järnvägsbyrån, svenska eller utländska offentliga järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare i vars verksamhet föraren är anställd eller anlitad.

Omhändertagande enligt LOB

Registren innehåller även anmälningar enligt lagen om omhändertagande av berusad person (LOB-anmälan). 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!