Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna kring Yrkesförarkompetens och yrkeskompetensbevis.

Med anledning av tidigare undantag

Nej, ett yrkeskompetensbevis vars giltighetsdatum gick ut före den 1 september 2020 fick en förlängd giltighetstid på 13 månader. Gick ditt bevis ut t.ex. den 31 augusti 2020 gällde det fram tills den 30 september 2021.

Du har tidigare omfattats av det tillfälliga undantaget. Ditt yrkeskompetensbevis förlängdes med 16 månader från bevisets sista giltighetsdatum. Detta innebär att du ska ha förnyat ditt yrkeskompetensbevis om du är aktiv yrkesförare.

Du har tidigare omfattats av det tillfälliga undantaget som förlängde ditt yrkeskompetensbevis med 10 månader från bevisets sista giltighetsdatum. Det innebär att du ska ha förnyat ditt yrkeskompetensbevis om du är aktiv yrkesförare.

Det tillfälliga undantaget har upphört. Du ska ha förnyat ditt yrkeskompetensbevis om du är aktiv yrkesförare.

Om yrkesförarkompetens i allmänhet

Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis för godstransport måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis för persontransporter måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis för både person- och godstrafik behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.

När en förare har gått klart en fortbildning om 35 timmar ska utbildningsanordnaren omgående rapportera genomförd utbildning till Transportstyrelsen och i samband med rapporten, utfärda ett intyg till föraren om genomförd fortbildning.

Om en förare har gått delkurserna hos olika utbildningsanordnare ska den som anordnar den sista delkursen efterfråga intyg om tidigare genomförda delkurser för att fortbildningen ska kunna bli genomförd. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren som ska innehålla uppgifter om utbildning hos samtliga utbildare.

Om du har gått delkurser hos olika utbildningsanordnare ska du kunna visa intyg för tidigare genomförda delkurser innan den sista delkursen genomförs.

Ett yrkeskompetensbevis utfärdas sedan utbildningssamordnaren rapporterat in genomförd utbildning till Transportstyrelsen. Du ska även ha ett giltigt körkort för den körkortsbehörighet som beviset avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. 

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

En förare har C-behörighet sedan 2001 och omfattas av hävdvunnen rätt. Om föraren vill bli bussförare och ta D-behörighet, kan föraren då gå en kompletterande grundutbildning på 35 eller 70 timmar för att få yrkeskompetensbevis för persontransporter?

Nej, föraren ska gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis för persontransporter, eftersom föraren inte har genomgått en grundutbildning för godstransporter.

Enligt övergångsregel nummer 2 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens får förare tillgodoräkna sig delkurser som man har slutfört innan den 23 maj 2020.

Det innebär att den delkurs som påbörjas den 23 maj 2020 eller senare ska genomföras i enlighet med de nya reglerna.

Genom de nya reglerna tillkommer ett nytt obligatoriskt ämnesområde som heter 1.3a Riskmedvetenhet.

Transportstyrelsens tolkning av övergångsregel nummer 2 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens innebär att den som genomgått en delkurs om trafiksäkerhet innan den 23 maj 2020 inte behöver genomgå en ny delkurs som omfattar ämnesområde 1.3a Riskmedvetenhet.

Om du tidigare har haft ett yrkeskompetensbevis för t.ex. godstransporter och detta har blivit ogiltigt, behöver du genomgå en fortbildning på 35 timmar för godstransporter för att få ett nytt yrkeskompetensbevis för godstransporter.

Om du tidigare har haft ett yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter och det har blivit ogiltigt, behöver du genomgå en fortbildning inom varje transportslag för att få ett nytt yrkeskompetensbevis som gäller både gods- och persontransporter.

Det är bara om man har ett giltigt yrkeskompetensbevis inom både gods- och persontransporter, som man får välja att endast gå en fortbildning.

Du får inte arbeta som förare förrän du fått ett nytt giltigt yrkeskompetensbevis.

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. En fortbildning ska omfatta 35 timmar och får delas upp i delkurser som är minst sju timmar vardera.

Som bevis på yrkesförarkompetens i Sverige kan du ha ett yrkeskompetensbevis som utfärdats i en stat inom EES. Yrkeskompetensbeviset kan antingen vara ett separat kort av EU-modell eller att kod 95 anges på körkortet för aktuell behörighet. 

En tredjelandsmedborgare visar vid godstransporter att han eller hon har yrkesförarkompetens genom ett särskilt förartillstånd.

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige.

Vi granskar och bedömer alla tips vi får in. Granskningen ligger sedan till grund för beslut om eventuell tillsyn.

De tips vi får in är en viktig del i urvalet för att vi ska lägga tillsynsresurserna där de gör bästa nytta. När tipsen har lett till att vi gör en tillsyn är det inte ovanligt att vi hittar brister. Då får tillståndshavaren oftast möjlighet att rätta till dessa innan vi gör en uppföljande tillsyn.

Har du genomfört en utbildning eller avlagt ett prov efter årsskiftet 2019/2020 så behöver du inte längre betala för att få ett YKB-kort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!