Sanktionsavgifter inom yrkestrafiken på väg

Inom yrkestrafikområdet används sanktionsavgifter istället för böter vid överträdelser av vissa regler. Sanktionsavgifter kan kombineras med krav på förskottsbetalning, vilket gör avgifterna till ett effektivt sätt att få även utlandsetablerade företag att följa reglerna.

Syftet med att använda sanktionsavgifter är att öka regelefterlevnaden och på så sätt uppnå en mer rättvis och effektiv konkurrens inom yrkestrafiken.

Sanktionsavgift för den som inte kan uppvisa nödvändiga dokument

Transportföretag som utför gods- och persontransporter yrkesmässigt ansvarar för att nödvändiga dokument, som uppfyller villkoren för den transport som utförs, finns i fordonet.

Den 15 juni 2022 genomfördes en sanktionsväxling som innebar att sanktionen för överträdelser av bestämmelser om att ha med och visa upp vissa dokument bytts ut från penningböter till sanktionsavgift.

Den nya sanktionsavgiften kan påföras det transportföretag som under en transport inte kan visa nödvändiga dokument:

 • Bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd enligt godsförordningen
 • Förartillstånd enligt godsförordningen
 • Bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd enligt bussförordningen
 • Kopia av linjetrafiktillstånd enligt bussförordningen
 • Kontrolldokument (färdblad för tillfällig trafik, för cabotagetrafik, original eller kopia av avtal om speciell linjetrafik) enligt bussförordningen
 • Kontrolldokument för avreglerad tillfällig trafik (färdblad) enligt Interbus-överenskommelsen
 • Bestyrkt kopia av tillstånd att bedriva tillfällig internationell busstrafik enligt Interbus-överenskommelsen
 • Tillstånd för icke-avreglerad tillfällig trafik enligt Interbus-överenskommelsen
 • CEMT-tillstånd
 • Bilaterala tillstånd
 • Specialtillstånd

Sanktionsavgiften för dessa överträdelser är 10 000 kronor.

Om avgiften inte betalas omedelbart och transportföretaget inte har sin hemvist i Sverige ska ett förskott beslutas vid vägkontrollen. Fordonets fortsatta färd kan även hindras.

Ändringar i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Ändringar i yrkestrafikförordningen

Anmäl ändring av prövade personer

Den som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska anmäla till Transportstyrelsen om den trafikansvariga eller någon annan person som prövats för tillståndet tillkommer och/eller byts ut.

Utöver trafikansvarig ska, enligt yrkestrafiklagen, personer som har ett bestämmande inflytande över verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ekonomiskt intresse i företaget prövas för tillståndet. Bland annat verkställande direktör, den som tecknar firman ensam, styrelseledamot och styrelsesuppleant som äger aktier eller är närstående till aktieägare eller har ett jämförligt ekonomiskt intresse, extern majoritetsaktieägare och samtliga bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag.

 

Enligt yrkestrafikförordningen är företaget skyldigt att anmäla om någon sådan person tillkommer och/eller byts ut. Företag kan även att bli påförda en sanktionsavgift om 10 000 kronor om man inte anmäler ändring av prövade personer till Transportstyrelsen.

 

Anmälan gör ni genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst.

Genom att följa länken nedan och sedan välja Yrkestrafik hittar ni e-tjänsten för "Utbyte av trafikansvarig eller annan personal"

E-tjänster inom vägtrafik - yrkestrafik 

Sanktionsavgifter för utstationering av förare

Utländska transportföretag som utstationerar en förare till Sverige ska lämna in en utstationeringsdeklaration för den tid som utstationering varar. En utstationerad förare är skyldig att vid vägkontroll visa upp en kopia av en giltig utstationeringsdeklaration. Om den utstationerade föraren inte kan visa upp en kopia av utstationeringsdeklarationen kan transportföretaget få betala en sanktionsavgift på 60 000 kr.
Polismyndigheten och Tullverket ska vid inrikestransporter (cabotage) besluta om förskott av sanktionsavgift vid vägkontrollen om föraren inte kan visa upp en kopia av deklarationen. Om transportföretaget inte omedelbart betalar förskottet för sanktionsavgiften kan Polismyndigheten och Tullverket besluta att transporten inte får fortsätta. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om Polismyndigheten och Tullverkets beslut ska fortsätta gälla.
Det är Transportstyrelsen som beslutar om sanktionsavgifter för utländska transportföretag. Läs mer om utstationering på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Sanktionsavgifter, kör- och vilotider samt färdskrivare

Information på vår webbplats om sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!