Kollektivtrafik

Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg, tunnelbana och vatten. Regionala kollektivtrafikmyndigheter ansvarar för att det finns en tillfredställande trafik inom länen. Reglerna på området är anpassade till EU:s regelverk.

Definition av kollektivtrafik

Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 a. I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns en hänvisning till denna definition.

Till kollektivtrafik räknas inte

  • beställningstrafik och chartertrafik
  • rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt
  • trafik som anordnas vid särskilda evenemang
  • resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan
  • resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva persontransporten.

Undantagen framgår av regeringens proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen.

Transportstyrelsens ansvar

Transportstyrelsen har följande ansvar kopplat till kollektivtrafiklagen:

  • meddela föreskrifter
  • utöva tillsyn av att lagens krav efterlevs
  • marknadsövervakning.

Föreskrifter

Transportstyrelsen har fattat beslut om en föreskrift med koppling till kollektivtrafiklagen. Den behandlar främst vilken tidsfrist som gäller för företag som vill bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund samt när och hur information om trafikutbud ska lämnas.

Föreskriften i sin helhet är benämnd TSFS 2012:2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation.

Tillsyn

Transportstyrelsen kontrollerar att regionala kollektivtrafikmyndigeter och kollektivtrafikföretag följer kollektivtrafiklagen. Det gäller krav om trafikförsörjningsprogram, anmälningsskyldighet, trafikantinformation och uppgiftsskyldighet.

En närmare beskrivning av denna tillsyn framgår av dokumentet Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen (pdf, 58 kB).

Marknadsövervakning

Transportstyrelsen bedriver marknadsövervakning på kollektivtrafikområdet. Det innebär att vi bevakar marknadens utveckling, undersöker om det finns inträdeshinder eller förekommer andra brister som påverkar marknaden samt följer upp villkor för resenärer. Detta görs både på övergripande nivå och genom mer djupgående studier.

Transportstyrelsens marknadsövervakning kopplat till kollektivtrafiklagen (pdf, 33 kB) 

Transportstyrelsens marknadsövervakning

Transportstyrelsens marknadsövervakningsrapporter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!