Kör- och vilotider

Våra vägar ska vara trafiksäkra, förare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat information om kör- och vilotider samt färdskrivare. 

Informationen på de här sidorna riktar sig främst till förare och företag i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att den stämmer med reglerna om kör- och vilotider. 

Reglerna har tre huvudsyften:

  • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
  • De ska ge förarna en god social situation.
  • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, om man inte omfattas av något undantag från kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför EU. För lätta fordon gäller vilotidsregler för lätta fordon.

Transportföretagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas. Läs mer om transportföretagets ansvar

Kontroll av att reglerna följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll. Läs mer om företagskontroll av kör- och vilotider

Kortfattad information om reglerna finns att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning.

Intyg om uppgifter saknas

Vissa medlemsstater kräver att föraren ska kunna redovisa saknade aktiviteter med ett intyg. Det gäller om föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg om aktiviteter (som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller AETR) 

På gång 

Nya regler om kör- och vilotider vid tillfällig persontrafik (beställningstrafik) från och med den 22 maj 2024

Under våren 2024 beslutades nya EU-regler som ökar flexibiliteten i kör- och vilotidsregelverket för förare som kör beställningstrafik (tillfällig trafik med buss, dvs. inte linjetrafik).

Nya regler om rast

Den som kör beställningstrafik får dela upp sin 45-minuters rast i två raster på minst 15 minuter vardera, fördelade över körperioden om 4,5 timmar. Ett exempel på möjlig uppdelning är först en rast på 25 minuter och därefter en rast på 20 minuter.

Nya regler om dygnsvila

En förare får i vissa fall skjuta upp inledningen av sin normala eller reducerade dygnsvila med upp till en timme. Det får endast ske vid enstaka tillfällen och under förutsättning att trafiksäkerheten förarens arbetsförhållanden inte äventyras.

Inledningen av dygnsvilan får endast skjutas upp under resor som pågår under minst 6 dagar. När en dygnsvila skjuts upp får den sammanlagda körtiden under den dagen vara högst 7 timmar. Vid resor under minst 6 dagar får inledningen av dygnsvilan skjutas upp vid ett tillfälle. Vid resor som pågår under minst 8 dagar får inledningen av dygnsvilan skjutas upp vid två tillfällen.

Det är viktigt att komma ihåg att denna flexibilitet inte ger föraren rätt till ökad maximal arbetstid enligt bestämmelser om kör- och vilotider eller vägarbetstidslagstiftningen.

Nya regler om veckovila

I samband med beställningstrafik får föraren under vissa förutsättningar, vid enstaka tillfällen, skjuta upp veckovilan i upp till tolv dygn från den senaste normala veckovilan även vid nationella resor. Det får göras under förutsättning att föraren direkt efter denna period tar två normala veckovilor eller en sammanhängande normal- och en reducerad veckovila. Om en normal och en reducerad veckovila tas ska den reducerade vilan kompenseras genom att mellanskillnaden tas tillsammans med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.

Nya krav på färdblad

Ett krav för att få använda sig av de nya mer flexibla reglerna är att föraren har med sig ett färdblad som styrker att resan utgör beställningstrafik. Vid samtliga internationella resor, dvs. även vid resor inom norden, ska det färdblad som regleras i förordning (EU) nr 1073/2009 användas. Vid nationella resor får färdbladet för internationella resor användas. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det är fråga om nationell trafik, t.ex. genom att den huvudsakliga färdvägen anges. Transportstyrelsen rekommenderar att man använder det internationella färdbladet även vid nationella resor för att undvika missförstånd i samband med en vägkontroll. EU-kommissionen har fått i uppgift att, vid behov, ta fram nya regler för ett nationellt färdblad. De har även fått i uppgift att undersöka möjligheterna att digitalisera färdbladet. Om en annan handling än det internationella färdbladet används vid nationella resor måste den innehålla samtliga uppgifter som framgår i det internationella färdbladet. Transportstyrelsen kan inte svara på om en sådan handling kommer att godtas vid kontroll i andra länder.

Vid en vägkontroll ska föraren kunna visa upp färdblad för den pågående resan och för resor som gjorts under de senaste 28 dagarna där undantag har nyttjats. Transportföretagen ska bevara kopior av färdbladet i minst ett år.

Om man väljer att inte nyttja de nya reglerna gäller samma förutsättningar som tidigare när det gäller vilka handlingar som ska medföras i bussen.

Internationellt

Det pågår arbeten på internationell nivå med att ta fram förordningar som en följd av mobilitetspaketet som beslutades sommaren 2020. Bland annat görs en översyn av kategoriseringen av överträdelser, en gemensam riskvärderingsberäkning ska tas fram och en förordning om hur arbetstid ska registreras när föraren inte har haft tillgång till en färdskrivare.

Nationellt

På vår regelsektion pågår implementering av de ändringar som beslutats i Mobilitetspaketet.

På vår Sektion tillsyn kör- och vilotider utreder vi hur vi kan förändra vår tillsyn. Vi utvecklar vår kontrollmetod för att bli ännu bättre på att hitta de som fuskar medvetet. Vi arbetar även med tydligare information till företagen om hur de kan arbeta med kör- och vilotider för att göra rätt och när kan vi säga att ett företag vidtagit tillräckliga åtgärder för att inte anses ansvariga för överträdelser.

Den 24 maj 2021 började en uppdaterad svensk förordning att gälla som innebär att förare och företag som bryter mot de nya bestämmelserna i mobilitetspaketet kan påföras sanktionsavgift. Det blir också möjligt av Polisen att vid en vägkontroll kräva förskott på sanktionsavgift av utländska företag som har brutit mot bestämmelserna.

En konsoliderad version av den svenska förordningen finns på regler om kör- och vilotider.

I vissa fall gör vi begränsade kontroller

Transportstyrelsen beslutade 2020 om att se över möjligheten att förbättra och effektivisera tillsynen av kör- och vilotider. Som grund för detta ligger en rättslig utredning av regelverket där det framkom att det inte föreligger något juridiskt hinder i att göra en begränsad kontroll. För att avgöra om en begränsad kontroll är aktuell har en sållningsprocess tagits fram. Processen som består av fyra olika steg kan resultera i tre olika utfall beroende på vad som kommer fram i processen. I varje steg finns det avgörande moment som kan innebära att en fullständig kontroll ska genomföras. Denna så kallade sållningsprocess leder till att vi antingen avslutar kontrollen, genomför en begränsad kontroll eller att vi genomför en fullständig kontroll.

Översiktlig genomgång av arbetsflödet vid en företagskontroll 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!