Vilotider och arbetstider för förare av lätta fordon

Att förare som framför fordon i sitt arbete är utvilade är viktigt, framför allt för trafiksäkerheten. Därför finns det regler om hur förarna ska vila när de framför lätta fordon. Det är också viktigt att känna till att det finns regler om hur många timmar en arbetstagare får arbeta per dag, vecka och år.

Reglerna om vilotid finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och gäller för transporter med fordon som:

 • används för godstransporter, dock inte posttransporter, om bilens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton
 • används i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211)
 • används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning, om bilen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämplig för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och är avsedd för detta ändamål
 • används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur.

Reglerna om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673) och gäller situationer där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetstidslagen kan helt eller delvis avtalas bort genom kollektivavtal.

Du kan läsa mer om hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år och vilka andra regler som gäller för arbetstid hos Arbetsmiljöverket: 
Om arbetstidslagen - Arbetsmiljöverket.se.

Förarens ansvar

Dygnsvila

Som förare ska du ha haft en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår varje tidpunkt då du utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar.

Personlig tidbok

Du ska också ha en personlig tidbok försedd med ditt namn och din adress. Ditt namn måste finnas på varje sida i tidboken. Tidboken ska du få av din arbetsgivare.

Du har ett ansvar att göra följande:

 • Innan du påbörjar en transport ska du anteckna tidpunkterna för närmast föregående dygnsvila. Om du har delat upp vilan i två perioder ska du anteckna varje periods början och slut.
 • Du ska ha med dig tidboken vid varje transport.
 • Du ska på begäran visa upp tidboken för polis eller bilinspektör.
 • Du får bara använda en tidbok åt gången.
 • Om du beräknar att avsluta tidboken under nästa transport ska du ha med sig en ny tidbok, som du börjar på när du har avslutat föregående tidbok.
 • Du ska behålla den avslutade tidboken i en vecka, och sedan återlämna den till arbetsgivaren som lämnat ut den till dig.
 • Om du slutar arbeta som förare ska tidboken genast återlämnas till arbetsgivaren även om den inte är avslutad.

Om du är egenföretagare ska du bevara anteckningarna under minst tolv månader.

Om du har flera arbetsgivare ska du anteckna de dygnsvilor som är kopplade till respektive arbetsgivare på skilda sidor i boken.

Du ska göra anteckningar under alla transportdygn samt för den närmast föregående dygnsvilan. Tidboken ska innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka du har varit skyldig att föra anteckningar.

Om du skriver fel ska du stryka över det felaktiga och anteckna rätt text över eller under den felaktiga. Blad som inte är perforerade får inte rivas ut.

Arbetsgivarens ansvar

Om ni är arbetsgivare och har förare som omfattas av vilotidsreglerna har ni ett ansvar att göra följande:

 • Ni ska ge förarna personliga tidböcker försedda med företagets och utlämnarens namn, adress och telefonnummer.
 • Ni ska anteckna datum när tidböckerna lämnas ut och återlämnas (om du skriver fel ska du stryka över det felaktiga och anteckna rätt text över eller under den felaktiga).
 • Ni ska ha en förteckning över förarnas tidböcker.
 • Ni ska visa upp anteckningarna på begäran av polis eller bilinspektör.
 • Ni ska bevara anteckningarna under minst tolv månader.

Bestämmelser för färdskrivare

Om det finns en godkänd och fungerande färdskrivare i fordonet får du använda den i stället för en personlig tidbok. Beroende på vilken typ av färdskrivare som finns installerad ställer det olika krav på dig som förare:

 • Analog färdskrivare: Du ska ange efter- och förnamn på diagrambladet och på baksidan av diagrambladet föra anteckningar för din dygnsvila, enligt samma rutin som i din personliga tidbok.
 • Digital eller smart färdskrivare: Du ska använda ditt förarkort i färdskrivaren och aktivera OUT-läget. Du ska också göra en manuell inmatning av din dygnsvila som du haft före arbetsdagen.

Om du utför transporter växelvis med fordon som har färdskrivare och inte har färdskrivare behöver du anteckna både i din personliga tidbok och enligt ovanstående.

Kom ihåg att under de dagar du också omfattas av reglerna om kör- och vilotider behöver göra manuell inmatning för allt arbete du utför när du inte har kunnat använda färdskrivaren. Här kan du läsa mer om kör- och vilotider.

Om du valt att använda en färdskrivare istället för en personlig tidbok behöver du kunna visa upp innevarande dag och de 28 närmast föregående kalenderdagarna. Det innebär att du vid en eventuell kontroll ska kunna visa upp diagramblad och förarkort för den perioden, samt din personliga tidbok (om du använt en sådan).

Undantag från kravet att föra personlig tidbok och arbetsgivaranteckningar

Som förare behöver du inte föra personlig tidbok när du utför vägtransporter av gods i förvärvsverksamhet, om transporterna har en underordnad betydelse i förvärvsverksamheten.

Undantaget gäller endast under förutsättning att den sammanlagda körtiden under varje period om tjugofyra timmar inte överstiger fyra timmar och trettio minuter.

Arbetsgivaren behöver inte heller göra motsvarande anteckningar i sådana fall.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!