Internationell busstrafik

Vilka regler som gäller beror på om den internationella busstrafiken går inom eller utanför EU/EES. Reglerna skiljer sig också åt mellan olika slag av busstrafik. Det som är gemensamt för dem alla är att det krävs någon form av tillstånd eller kontrolldokument. Tillstånd och kontrolldokument utfärdas av Transportstyrelsen.

Det är resans slutdestinationen som avgör om det räknas som busstrafik inom eller utanför EU/EES.

Definitioner på persontransporter med buss

För busstrafik både till länder inom EU/EES och utanför gäller följande definitioner på olika slag av persontransporter med buss.

Linjetrafik är yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden, det vill säga den går vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, och passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Linjetrafik ska vara allmänt tillgänglig. Ersättningen bestäms för varje passagerare för sig. Förutsättningen är att trafiken inte ingår som ett led i ett arrangemang där huvudsyftet är annat än själva transporten.

Beställningstrafik (tillfällig trafik) är rundresor, det vill säga trafik där samma fordon används för att transportera passagerare i en eller flera i förväg bildade grupper, och där alla passagerare åker tillbaka till resans utgångspunkt. Det kan också vara trafik som anordnas vid särskilda evenemang och resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan.

Cabotage innebär att ett transportföretag bedriver nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där bolaget har sitt säte.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!