Vägarbetstid

Vägarbetstidslagen gäller för mobila arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. I vägarbetstidslagen regleras bland annat arbetstid och raster. Genom kollektivavtal kan undantag göras från delar av lagen. För tillsynen svarar Transportstyrelsen.

Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen?

Med arbete menas hela tidsperioden från arbetets början till arbetets slut, exempelvis vid:

 • Körning
 • Lastning och lossning
 • Hjälp till passagerare som stiger av eller på fordonet
 • Rengöring och tekniskt underhåll
 • Arbete för att uppfylla de bestämmelser i lagar och andra författningar som direkt hänger samman med transporten i fråga, däribland övervakning av lastning och lossning
 • Administrativa formaliteter med exempelvis polis eller tull
 • Allt annat arbete som handlar om att säkerställa fordonet, lastens och passagerarnas säkerhet

Observera att väntetid, den tid som anställda/inhyrda inte fritt kan disponera över utan som de måste befinna sig på arbetsställena beredda att utföra arbete, också räknas som arbete.

Mer information om vägarbetstid

Veckan räknas från och med måndag om inte annat gäller på arbetsstället. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Utöver den ordinarie arbetstiden får 200 övertids-/mertidstimmar tas ut under ett kalenderår.

Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.

Om en anställd/inhyrd för samma arbetsgivare utför arbete som både omfattas av vägarbetstidslagen och arbetstidslagen (exempelvis arbetar halvtid som chaufför och halvtid på lagret), ska arbetstiden räknas ihop. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga de maximala 48 timmarna per vecka under en beräkningsperiod på 4 månader.

Om en anställd/inhyrd utför arbete som omfattas av vägarbetstidslagen åt flera arbetsgivare, får arbetsgivarna dela på de maximala 48 timmarna per vecka under beräkningsperioden.

Eftersom arbetstiden ska räknas ihop om en anställd/inhyrd har flera arbetsgivare, ska varje arbetsgivare ta reda på om de anställda/inhyrda utför mobilt arbete för någon annan arbetsgivare. Arbetsgivaren ska därför skriftligen begära in uppgifter från sina anställda/inhyrda om de utfört arbete för någon annan arbetsgivare. De anställda/inhyrda är skyldiga att svara sin arbetsgivare skriftligt.

Från och med den 1 juli 2019 gäller TSFS 2019:49. Genom föreskriften undantas egenföretagare från bestämmelserna om sammanlagd arbetstid och nattarbete i vägarbetstidslagen.

Med nattarbete menas arbete som utförs under någon del av tidsperioden mellan 01:00 och 05:00. Arbetet behöver alltså inte pågå under hela tidsperioden för att räknas som nattarbete. Om nattarbete utförs inom tidsperioden får arbetstiden inte överstiga 10 timmar under 24-timmarsperioden. En 24-timmarsperiod där det ingår nattarbete ska föregås av en godkänd vila enligt kör- och vilotidsreglerna.

Arbete får aldrig utföras mer än 6 timmar i följd utan rast. Utförs arbete mellan 6 till 9 timmar ska rasten vara minst 30 minuter. Överstiger arbetstiden 9 timmar ska rasten vara minst 45 minuter. Rasterna får delas upp i perioder om minst 15 minuter. Avbrott kortare än 15 minuter räknas in i arbetstiden. Observera att rasterna alltid ska läggas så att kör- och vilotidsreglerna följs.

Arbetsgivare och egenföretagare ska registrera all arbetstid för anställda/inhyrda som omfattas av vägarbetstidslagen. Registret ska innehålla all arbetstid som omfattas av vägarbetstidslagen och ska bevaras i minst två år.

Transportstyrelsen ska se till att vägarbetstidslagen följs. Arbetsgivare och egenföretagare är skyldiga att ge Transportstyrelsen de upplysningar och handlingar som behövs för en tillsyn.

Det kan vara exempelvis:

 • Ordinarie arbetstid
 • Övertid
 • Mertid
 • Sammanlagd arbetstid
 • Nattarbete
 • Viloperiod för lärlingar och praktikanter
 • Raster

I TSFS 2019:49 finns allmänna råd om registrering av arbetstid.

Avvikelser från vissa bestämmelser i vägarbetstidslagen kan göras genom kollektivavtal. Om kollektivavtal inte träffats får Transportstyrelsen medge undantag om det finns särskilda skäl. Följande kan dock aldrig avtalas bort eller medges undantag från:

 • Lärlingars och praktikanters viloperiod
 • Raster
 • Krav på att registrera arbetstiden.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!