Internationell godstrafik

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som utfärdar transporttillstånd till svenska transportörer som bedriver internationell yrkesmässig trafik. På den här sidan redogör vi för de olika internationella godstransporterna.

Notera att tillståndskraven är olika för olika länder. Vad som gäller för just det land du är intresserad av framgår av dokumentet tillståndsförteckning per land, som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Olika typer av transporter

Bedömningen av vilken typ av transport som utförs görs utifrån var godset lastas på och av samt vilket land som transportföretaget är etablerat i.

Bilateraltransport

Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena.
Ett exempel på en bilateraltransport kan vara när en svensk transportör lastar gods i Rumänien och lossar i Sverige.

Transittransport

Transport av gods genom ett land utan att gods lastas eller lossas.
Ett exempel på en transittransport kan vara när en rysk transportör lastar gods i Ryssland, passerar genom Sverige för att sedan lossa i Norge.

Tredjelandstransport

Transport av gods mellan två stater varav ingendera är den stat där fordonet är registrerat.

Ett exempel på en tredjelandstransport kan vara när en ukrainsk åkare lastar gods i Norge och lossar i Sverige.

Cabotagetransport

Transport av gods inom ett EU/EES-land som fordonet inte är registrerat i.

Ett exempel på en cabotagetransport kan vara när en transportör etablerad i Norge transporterar gods mellan Jönköping och Falun.

Kombinerad transport

Från och med 21/2 2022 ska artikel 8 i godsförordningen tillämpas på kombinerade transporter när den inledande eller avslutande vägtransportsträckan utförs i sin helhet inom Sverige. Detta betyder att kombinerade transporter begränsas på samma sätt som cabotagetransporter. Denna begränsning är reglerad i nationell rätt i Förordning om internationella vägtransporter inom EES, SFS 1998:786, 3 f §.

En kombinerad transport är en transport av gods mellan stater inom EES med hjälp av flera olika transportslag, där lastbäraren flyttas mellan transportslagen. Den inledande och/eller den avslutande delen av transporten sker på väg och en "mellanliggande" del av transporten sker på järnväg eller med båt.

Dessa transporter får utföras av en transportör som är etablerad i en annan EU/EES-stat.

Reglerna beskriver vilka transportföretag som har rätt att utföra kombinerade transporter. Vidare beskrivs de villkor som ska vara uppfyllda samt vilket bevismaterial som behövs.