Buss- och godstrafik

Yrkesmässig trafik kan bedrivas som gods- eller persontransporter på väg. Du måste ha yrkestrafiktillstånd för att få bedriva yrkesmässig trafik. Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd.

Godstransporter på väg

Verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon eller fordonskombinationer transporterar gods för annans räkning. 

Persontransporter på väg

Verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon, byggt för fler än nio personer inklusive föraren, bedriver persontrafik för allmänheten eller särskilda passagerarkategorier mot ersättning.

Persontransporter kan vara linjetrafik eller beställningstrafik 

Linjetrafik  är yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd. 

Beställningstrafik är yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

En bil för åtta passagerare kallas vardagligt för minibuss, men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik.

Krav på förare av svenskregistrerade fordon i yrkesmässig trafik

Nationella transporter

Förare som är medborgare i en stat utanför EES och har ett utländskt körkort får inte köra ett motordrivet fordon som är registrerat i Sverige i yrkesmässig trafik. Detta är reglerat i 2 kap. 11 § yrkestrafiklag (2012:210).

Internationella transporter inom EES

Förare som är medborgare i en stat utanför EES får dock utföra internationella yrkesmässiga transporter inom EES med svenskregistrerade fordon. Vid godstransporter ska transportföretaget där föraren är anställd ha beviljats ett förartillstånd för föraren.

Internationella transporter utanför EES

Förare som är medborgare i en stat utanför EES får utföra internationella yrkesmässiga transporter utanför EES med svenskregistrerade fordon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!