Godkännande av spåranläggningar för tunnelbana och spårväg

Definitioner och regler

Nya spårvägs- och tunnelbaneanläggningar ska godkännas enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:115). För att vi ska godkänna en spåranläggning behöver den sökande visa att den är av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs.

I godkännandeprocessen gör Transportstyrelsen en övergripande granskning av spåranläggningen. Vi begär också in tredjepartsgranskningar av vissa delfunktioner som har stor säkerhetspåverkan, som signalsystemet. Den sökande bör i god tid skicka en ansökan till Transportstyrelsen, som kan avgöra vilka regler som ska tillämpas.

Det finns inga tvingande EU-regler som omfattar spårväg och tunnelbana. Däremot finns standarder för hur man utformar säkra anläggningar som den sökande eller en tillverkare kan tillämpa.

Även väsentliga ombyggnader och moderniseringar av befintliga anläggningar ska uppfylla kraven, dock endast för de modifierade funktionerna. Vid en modifiering av befintliga anläggningar ska Transportstyrelsen avgöra om ett nytt godkännande krävs och vilka funktioner som ska granskas.

Inför en ombyggnad ska den sökande göra en riskvärdering. Denna ska visa att anläggningen är minst lika säkert som före ombyggnaden. Man kan använda metoder enligt EU-förordning 402/2013 CSM Riskvärdering även om denna formellt inte gäller för spårväg och tunnelbana.

Tekniska krav på anläggningar för spårväg och tunnelbana

Anläggningar för spårväg och tunnelbana ska vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs. Det innebär att de ska vara säkra och samverka på ett säkert sätt med de fordon som trafikerar dem. Det kan visas genom att den sökande visar att anläggningen uppfyller följande övergripande tekniska krav:

 • Nya anläggningar ska vara minst lika säkra som motsvarande befintliga anläggningar. Sökanden ska visa att varje delfunktion i den nya anläggningen är minst lika säker som i motsvarande befintliga anläggningar.
 • Anläggningens fordonsdetektering (spårledningar eller axelräknare) ska kunna detektera sådana spårfordon som ska köra på anläggningen.
 • Anläggningens signalsystem ska samverka med fordonen och vara anpassat till egenskaperna hos de fordon som ska köra på anläggningen.
 • Tågskyddssystemet i anläggningen ska samverka med tågskyddssystemen på fordon. Se vidare om tågskyddssystem i särskilt avsnitt.
 • Det ska finnas ett radiosystem för kommunikation mellan trafikledningen och förarhytterna på fordonen.
 • Anläggningens spår och spårväxlar ska samverka med fordonen.
 • Anläggningens energisystem ska samverka med fordonen.
 • Anläggningen ska vara tillförlitlig, även i vinterförhållanden.

Den sökande ska visa att anläggningen inklusive dokumentation och eventuell programvara uppfyller dessa krav på säkerhet och driftskompatibilitet. Transportstyrelsen begär normalt in tredjepartsgranskningar för att visa att tekniska krav på signalsystem och tågskyddssystem är uppfyllda.

Krav på tågskyddssystem

För nya anläggningar för spårväg och tunnelbana finns inget krav på att utrusta med tågskyddssystem. Det generella kravet på att säkerhetsnivån ska bibehållas och att såväl verksamhet som materiel i systemet ska vara säkra gäller dock. Detta innebär till exempel att trafikeringsreglerna måste anpassas till om anläggningen och dess fordon har ett tågskyddssystem eller inte.

Då ett nytt tågskyddssystem tas fram, eller ett befintligt ändras genom att t.ex. införa nya funktioner, ska detta vara säkert. Detta kan den sökande visa genom att använda standarderna EN 50126, EN 50128 och EN50129. Man följer då en process när systemet tas fram och sammanfattar arbetet i ett säkerhetsbevis (på engelska Safety Case). En oberoende granskare, så kallad assessor (på engelska Independent Safety Assessor) ska granska säkerhetsarbetet och skriva en rapport. Transportstyrelsen har en vägledning för vad denna rapport bör innehålla och hur den bör vara strukturerad. Den oberoende granskaren ska godkännas av Transportstyrelsen. För att undvika dubbelarbete är det lämpligt att inhämta Transportstyrelsens godkännande, innan den oberoende granskaren påbörjar sitt arbete. Våra krav är att granskaren är oberoende både personligen och organisatoriskt till det projekt hen ska granska samt att hen har kunskaper kring både tekniken och processen för hur säkerhetskritiska system tas fram.

Requirement on the content of an assessment report (pdf, 33 kb) (Vägledning för innehåll i assessorsrapport)

När det gäller tunnelbana och spårväg godkänns tågskyddssystemets ombord- och markdelar alltid tillsammans, eftersom fordon för sådana banor endast trafikerar sina hemmabanor.

Process för godkännande

Transportstyrelsen granskar de flesta funktioner och dokument som anger den nya eller ändrade anläggningen, men vi kan också begära att vissa dokument granskas av oberoende granskare. Detta avgörs i en dialog mellan den sökande och Transportstyrelsen. För signalsystem och tågskyddssystem behövs alltid en oberoende granskare.

Godkännandet kan vid behov delas upp i flera steg:

 • Tidsbegränsat godkännande för provkörning på avlysta spår (till exempel provkörning på anläggning med ny typ av växeldriv)
 • Tidsbegränsat godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik (till exempel för att visa på anläggningens tillförlitlighet vid trafik i nordisk vinter)
 • Tidsbegränsat godkännande (används ofta i avvaktan på slutlig säkerhetsbevisning efter ibruktagandebesiktning)
 • Godkännande för trafik tills vidare när fullständig dokumentation inklusive slutlig säkerhetsbevisning har presenterats.

Ett godkännande kan vara förenat med villkor som begränsar användningen, ifall det finns risker kvar vid ibruktagandet som måste hanteras under drift eller underhåll.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!