Godkännande av tunnelbana och spårväg

En ny spåranläggning, en ny spårvagn eller ett nytt fordon för tunnelbana ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får användas. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller en godkänd spåranläggning. Ett godkännande innebär att fordonet eller spåranläggningen får användas i Sverige. Ett godkännande gäller till dess att det som godkänts byggs om eller moderniseras.

Det krävs även tillstånd

För att få hantera och använda en godkänd spåranläggning eller ett godkänt fordon behöver du även ett säkerhetstillstånd som verksamhetsutövare från Transportstyrelsen.

Läs mer om det här: Starta verksamhet inom spårväg och tunnelbana

Krav för godkännande

Transportstyrelsen godkänner spåranläggningar och fordon för spårväg eller tunnelbana enligt våra föreskrifter TSFS 2010:115.

Säkerhetskravet för spårväg och tunnelbana finns i lagen (1990:1157) om säkerhet vid spårväg och tunnelbana:

"Spåranläggningar, fordon och annan materiel som används i verksamheten skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs."

Det är det kravet som Transportstyrelsen ska bedöma om det är uppfyllt när vi godkänner en anläggning eller ett fordon för spårväg eller tunnelbana. I det underlag som Transportstyrelsen behöver för att godkänna, så behöver vi kunna se att den som söker godkännande arbetat med en strukturerad process för att identifiera och omhänderta alla risker som kan uppstå. Detta förväntar vi oss att se av beskrivningar, kravspecifikationer och riskbedömningar. Vi behöver också se att den sökande har en strukturerad metod för att säkerställa att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda i färdiga anläggningar och fordon, vilket vi förväntar oss att se av valideringsplan och valideringsrapport. Kravet innebär att nya fordon och anläggningar bör vara minst lika säkra som de motsvarande system som är i drift vid godkännandet. För godkännande ska den sökande säkerställa att de olika delarna i systemet är driftskompatibla så att de kan användas tillsammans (fordon - spåranläggning - signalsystem).

Oberoende granskare

För vissa särskilt säkerhetspåverkande funktioner kräver Transportstyrelsen att den sökande anlitar en oberoende granskare, för att kontrollera sökandens dokumentation och hur sökanden har följt de processer som ska säkerställa att fordon eller anläggning är trafiksäker. Oberoende granskare används alltid för att kontrollera signalsystem, tågskyddssystem och ett fordons samverkan med infrastrukturen, men även i vissa andra fall. En oberoende granskare ska godkännas av Transportstyrelsen.

Ansökan om godkännande

När du planerar att ta en ny, ombyggd eller moderniserad anläggning eller ett fordon i bruk bör du kontakta Transportstyrelsen så tidigt som möjligt för en dialog om vilka krav som gäller för ett godkännande. Transportstyrelsen avgör om ett godkännande krävs och vilka funktioner som behöver granskas. Transportstyrelsen har tagit fram kompletterande upplysningar för godkännande av spårväg och tunnelbana. Där beskrivs bland annat de vanligaste situationerna när godkännande krävs eller inte.
Se länken under Relaterad information,
Kompletterande upplysningar för godkännande.

Fyll i en blankett med uppgifter om den sökande och om anläggningen eller fordonet så tidigt som möjligt i processen. Ansökan behöver inte vara fullständig för att skickas in, den kan kompletteras efter hand under projektets gång.
Ansökan om godkännande samt handlingar och kompletterande dokument skickas till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

Vi föredrar elektroniska handlingar. När vi fått in en ny ansökan tar vår utsedde handläggare kontakt med den sökande och informerar bland annat om vem som är kontaktperson och vårt ärendenummer.

Ett anläggnings- eller fordonsprojekt kan ta tid. För att få en bra kontinuitet i godkännandeprocessen är det viktigt att vi för en löpande dialog under projektets gång. Det underlättar arbetet både för dig och för oss samtidigt som det förkortar våra handläggningstider.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om godkännande.

Information om avgifter

Mer information finns på följande sidor:

Godkännande av fordon för tunnelbana och spårväg

Godkännande av spåranläggningar för tunnelbana och spårväg

Blanketter

Ansökan om godkännande av infrastruktur som inte är reglerad i TSD (G8)

Ansökan om godkännande av fordon - rullande materiel

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!