Särskilt tillstånd för läkare

En medicinsk hälsoundersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

Vad innebär särskilt tillstånd?

En läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra inledande undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömning efter frånvaro av den fysiska och psykiska lämpligheten att framföra järnvägsfordon.

Ett tillstånd är giltigt i fem år och måste därefter förnyas.

Vilka omfattas av krav på särskilt tillstånd?

Endast de läkare som utför undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår omfattas av kravet på särskilt tillstånd.

Krav för att få ett särskilt tillstånd

För att få ett särskilt tillstånd ska läkaren vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

Innan du ansöker måste du ha

  • giltig läkarlegitimation registrerad hos Socialstyrelsen,
  • kunna styrka kunskaper om de risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö samt vara oberoende och opartisk.

Exempel på dokument att bifoga ansökan

Att styrka kunskaper om de risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö kan t ex var att till ansökan bifoga intyg som visar att du 

  • har genomfört ett arbetsplatsbesök hos ett järnvägsföretag och följt med en lokförare under ett arbetspass för att kunna bilda dig en uppfattning om lokförarens arbetsmiljö, och 
  • genomfört utbildning för läkare inom området trafikmedicin järnväg i spårbunden trafik, alternativt
  • fått handledning och stöd av läkare som redan har särskilt tillstånd beviljat från Transportstyrelsen.

När du ansöker om att förnya (ompröva) det särskilda tillståndet behöver du bifoga intyg från tillståndshavare/arbetsgivare som visar att du har utfört eller haft överinseende över minst 10 undersökningar eller hälsokontroller under tillståndsperioden.

Avgifter för ansökan

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd. Det särskilda tillståndet är personligt. Begäran om ansökningsavgift skickas till den person som ansöker om tillståndet.

Förnyad ansökan om särskilt tillstånd är kostnadsfri om ansökan görs innan tillståndet löpt ut.

Avgift för tillstånd

Handläggningstid

Vi påbörjar handläggning av ärendet så snart ansökningsavgiften är betald. Handläggningstiden är för närvarande cirka 1-2 månader.

Meddela ändring av kontaktuppgifter

Transportstyrelsen har skyldighet att föra ett register över läkare med särskilt tillstånd. Du behöver därför meddelande eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över tillståndshavarna. För det tar vi ut en tillsynsavgift.
Faktura för tillsynsavgift skickas ut i samband med att det särskilda tillståndet börjar gälla, därefter skickas faktura ut årligen i början av året till den fysiska person som är tillståndshavare, även om arbetsgivaren valt att betala fakturan.
Tänk på att meddela Transportstyrelsen om du vill återkalla ditt tillstånd. Betalas inte den årliga tillsynsavgiften skickas en påminnelse ut.

Avgift för tillsyn

Ansök om eller förnya särskilt tillstånd

Innan du ansöker om tillstånd eller förnyelse av tillståndet ber vi dig läsa om hur en ansökan går till.

Ansök om användarkonto

För att kunna ansöka om särskilt tillstånd behöver du först ansöka om användarkonto. Om du redan har ett giltigt användarkonto behöver du inte ansöka om det igen. Ett användarkonto är giltigt i 6 månader.

Ansök om användarkonto

Ansök om särskilt tillstånd

Med dina inloggningsuppgifter till användarkontot loggar du in i tjänsten för ansökan om tillstånd.

Ansök om särskilt tillstånd

  1. Ange användarnamn på följande vis: tsnet\appjvXXXX (X byts ut mot ditt användarnamn).
  2. I fältet för lösenord anger du det lösenord vi sänt dig via SMS.

Om fönstret inte öppnas automatiskt visas en mellansida, klicka då på länken ”klicka här”.

Om du ska förnya eller förlänga ditt tillstånd

Klicka på ”Hantera din omprövning” i menyn till vänster på sidan.

Du kommer in i din ansökan genom att klicka på löpnumret längst till vänster på raden där din ansökan finns.

När du besvarat frågorna i tillståndsansökan väljer du knappen ”Skicka in ansökan”.

Om du ska ansöka om nytt tillstånd

Klicka på ”Ansök om nytt tillstånd” i menyn till vänster på sidan.

När du besvarat frågorna i tillståndsansökan väljer du knappen ”Skicka in ansökan”.

Om du påbörjat en ansökan och vill fortsätta vid ett senare tillfälle

Du kan ta en paus i ansökan genom att klicka på Spara-knappen, stänga ansökan och återkomma senare.

När du ska återuppta din ansökan, loggar du in i tjänsten och klickar på löpnumret längst till vänster på raden där din ansökan finns.

När du besvarat frågorna i tillståndsansökan väljer du knappen ”Skicka in ansökan”.

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!