Särskilt tillstånd för psykolog

En inledande yrkespsykologisk undersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en psykolog med tillstånd från Transportstyrelsen.

Vad innebär särskilt tillstånd?

En psykolog med särskilt tillstånd har rätt att utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar för lämplighet att framföra järnvägsfordon.

Ett tillstånd är giltigt i fem år och måste därefter förnyas.

Vilka omfattas av krav på särskilt tillstånd?

Psykologer som utför inledande yrkespsykologiska undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår.

Krav för att få ett särskilt tillstånd

För att få ett särskilt tillstånd ska psykologen vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

Innan du ansöker måste du ha

  • gjort arbetsplatsbesök hos ett järnvägsföretag och följt med en lokförare under ett arbetspass för att få kunskap om risker förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö
  • en giltig psykologlegitimation registrerad hos Socialstyrelsen.

Till ansökan ska dokument bifogas

  • dokument som visar att du har gjort ett arbetsplatsbesök hos ett järnvägsföretag och följt med en lokförare under ett arbetspass för att få kunskap om risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö
  • blanketten Ansökan om tillstånd att utföra yrkespsykologiska undersökningar - checklista.

Blankett för ansökan

De blanketter som du behöver för att ansöka finns under relaterad information.

Avgift för ansökan

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd.
Det särskilda tillståndet är personligt. Fakturan på ansökningsavgiften skickas till den person som ansöker om det särskilda tillståndet.

Avgift för tillstånd

Förnyad ansökan

När du ansöker om förnyat särskilt tillstånd behöver du till ansökan bifoga intyg från arbetsgivare på att du har utfört eller haft överinseende över minst tio undersökningar eller hälsokontroller under tillståndsperioden.

Förnyad ansökan om särskilt tillstånd är kostnadsfri om ansökan görs innan tillståndet löpt ut.

Handläggningstid

Vi påbörjar handläggning av ärendet så snart ansökningsavgiften är betald. Handläggningstiden är för närvarande cirka 1-2 månader.

Meddela ändring av kontaktuppgifter

Transportstyrelsen har skyldighet att föra ett register över psykologer med särskilt tillstånd. Du behöver därför meddelande eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Visa giltiga tillstånd läkare och psykolog

Blankett för psykologiska undersökningar

Vid den aktuella psykologiska bedömningen av en förares lämplighet ska även blanketten Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning skickas in.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över tillståndshavarna. För det tar vi ut en tillsynsavgift.
Faktura för tillsynsavgiften skickas ut i samband med att det särskilda tillståndet börjar gälla. Därefter skickar vi ut faktura årligen i början av varje år till den fysiska person som är tillståndshavare, även om arbetsgivaren valt att betala fakturan.
Tänk på att meddela Transportstyrelsen om du vill återkalla ditt tillstånd.

Om den årliga tillsynsavgiften inte betalas, skickar vi ut en påminnelse.

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!