Plan- och byggregler för vägar och spårbunden trafik

Transportstyrelsen har rätt att ställa tekniska krav på vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. Ansvaret innebär både att det ska tas fram föreskrifter och att en ny verksamhet byggs upp.

Transportstyrelsens bemyndigande enligt plan- och byggförordningen (PBF) omfattar den fysiska infrastrukturen, broar, tunnlar och utrustning och anordningar kopplat till vägar och/eller spårvägar. De krav som ska tas fram gäller ansvar kopplat till plan- och byggförordningen och rör därmed

  • bärförmåga, stadga och beständighet
  • säkerhet i händelse av brand
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • säkerhet vid användning
  • skydd mot buller.

Nya föreskrifter

Flera föreskriftsarbeten drivs med utgångspunkt i vårt bemyndigande enligt PBF

Dialog och öppenhet

Projektet vill ha tydligt fokus på interaktivitet och öppenhet i processen. De vill upplevas som lyhörda och tillgängliga. Strategin är att ha tät samverkan med branschen, att på ett tydligt sätt bjuda in till dialoger och att ta emot bidrag.

Forskning och innovation (FoI)

Vi upphandlar och utför Forsknings och utvecklingsprojekt (FoI) för att avgöra om det finns behov av nya krav eller ändring av gällande krav.

Pågående FoI-projekt

Projektbenämning Utförare
Cykel och gångbanors kvalitet; omfattningen av lokal
ojämnheter
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Lokala ojämnheter - komfort - säkerhet VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

 Avslutade FoI-projekt

Projektbenämning Utförare

Krav på vägytans funktionella egenskaper

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Definition av säkerhetszon

Movea Trafikkonsult AB

Säkerhetsmål för tunnlar

RiskTec Projektledning AB

LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer (Rapport)

Calluna

Utformningskrav på spårvägsanläggningar (Rapport)

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Krav för att förhindra fallolyckor (Rapport)

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Säkerhetskritiska parametrar vid vägutformning (Rapport)

Movea Trafikkonsult AB

Säkerhetsmål för
trafikanter i vägtunnlar, järnvägstunnlar och tunnelbana (Rapport)

WSP Sverige AB

Brandskyddslaget

RiskTec Projektledning AB

HPH Projekt AB

Ny kunskap som underlag till nya krav för att
säkerställa säker vägutformning med avseende på krängningsrisk i kurvor (rapport)

WSP Sverige AB

Litteraturstudie och kunskapssammanställning om eftergivliga belysningsstolpar i vägmiljön

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Säkerhet vid användning – kravställande för
skyddsanordningar
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Luftkvalitet i vägtunnlar – Konsekvens-utredning och förslag till nationellt riktvärde

WSP
Sverige AB

Slutrapport - Luftkvalitet i vägtunnlar, tilläggsuppdrag nationellt riktvärde

WSP

Second Opinion  - Luftkvalitet i vägtunnlar – konsekvensutredning och förslag på nationellt riktvärde

TØI (Transportøkonomisk Institutt).

Har du frågor om Transportstyrelsens byggregler?

Kontakt:

Utredare Per Andersson 
E-post: per.andersson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-49 55 640

eller vag@transportstyrelsen.se