Regler om kör- och vilotider

Här finner ni information om regler om kör- och vilotider samt färdskrivare. Under relaterad information finner ni bland annat regelverken och stöd för regeltolkningar.

Varför finns reglerna?

Se Transportstyrelsens utredare berätta om bakgrunden till varför reglerna för kör- och vilotider finns.

Gemensamma regler för EU

EU har gemensamma regler om kör- och vilotider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna gäller också vägtransporter med bussar oavsett totalvikt. De gäller i alla medlemsländer och tillämpas även i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. I övriga Europa och i delar av Asien tillämpas de så kallade AETR-reglerna. De överensstämmer till största delen med de regelverk som finns inom EU.

Förordning (EG) nr 561/2006 fastställer nivåerna för maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och veckovila, med förbehåll för vissa specifika undantag, läs mer om undantag från kör- och vilotider. Reglerna gäller för flera olika typer av transportverksamheter, det vill säga person- och godstransporter, internationella och nationella transporter, långa och korta transporter med inhyrda förare, anställda förare eller egenföretagare. Syftet med regelverket är att harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena och trafiksäkerheten inom EU.

Reglerna omfattar bland annat följande:

 • Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka.
 • Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.
 • Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter. När du börjar köra igen efter en godkänd rast eller vila startar en ny körperiod.
 • En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar, den ska finnas inom ett dygn från det att arbetsdagen börjar. Du får också dela upp den i två perioder under förutsättning att den första perioden är minst 3 timmar och den kan placeras fritt under arbetsdagen. Den andra perioden ska vara minst 9 timmar och ska tas ut direkt efter avslutad arbetsdag. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor.
 • En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar, medan en reducerad veckovila inte får understiga 24 sammanhängande timmar. Under två på varandra följande veckor ska du ta minst två normala eller en normal och en reducerad veckovila. En reducerad veckovila ska kompenseras genom att mellanskillnaden tas tillsammans med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.
 • Vid en internationell transport av gods får du ta två reducerade veckovilor under två på varandra följande veckor förutsatt att de två vilorna inleds i ett annat land, men under en period av fyra veckor måste du ha minst två veckor med normal veckovila. Det innebär att om du vill använda dig av undantagsregeln förutsätter det att du har normal veckovila de två veckorna före dina reducerade veckovilor, och de två veckorna efter. Om undantagsregeln används ställs det även striktare krav på kompensering. Då ska du kompenseras båda de reducerade veckovilorna vid samma tillfälle, omedelbart före den normala veckovilan som tas efter de reducerade veckovilorna.
 • Du får inte ta en normal veckovila, eller en annan veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för en tidigare reducerad veckovila, i fordonet. En sådan vila ska tas i lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Eventuella kostnader som uppstår i samband med en sådan inkvartering ska betalas av arbetsgivaren.
 • Ett transportföretag ska organisera arbetet så att föraren inom varje period om fyra veckor kan återvända till arbetsgivarens arbetsställe där föraren normalt är stationerad eller till förarens bostad i syfte att ta en normal veckovila eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för en tidigare reducerad veckovila. Om föraren har använt sig av undantagsregeln om två reducerade veckovilor under två på varandra följande veckor ska föraren ges möjlighet att återvända för den följande normala veckovilan efter de två reducerade veckovilorna.
 • Multibemanning är ett flerförarsystem, där två eller fler förare växelkör med varandra. Syftet är att en transport ska kunna fortgå oavbrutet. En förare har rätt att ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte utför någon annan arbetsuppgift. 

  Vid multibemanning får den första föraren köra som mest en timme innan förare två ansluter. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av körning vid multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden. Tiden det tar för en förare att köra till platsen där kördagen ska påbörjas ska anges som annat arbete. Den förare som är medförare ska ha sitt förarkort i kortplats 2 där tillgänglighet registreras automatiskt. Tillgänglighet kan räknas som rast men aldrig som vila.

  Tiden det tar för ett förarbyte ska registreras med manuell inmatning i färdskrivaren.

  Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut. Vilan räknas inte som reducerad.

Med anledning av de regler som börjat gälla i augusti 2020 utifrån mobilitetspaketet har EU-kommissionen lagt upp frågor och svar kring de nya reglerna på sin hemsida. Du hittar frågorna och svaren på sidan Mobility package: Questions and answers, observera att sidan är på engelska. På sidan finns en länk till frågorna och svaren på svenska i pdf-format.

Tillfällen då du får avvika från reglerna om kör- och vilotider

Du får avbryta en normal eller delad dygnsvila eller en reducerad veckovila högst två gånger i samband med transport med färja eller tåg och under förutsättning att du har tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats. Du får också avbryta en normal veckovila högst två gånger under förutsättning att resan med färja eller tåg planeras att ta minst 8 timmar och att du har tillgång till en sovhytt. Avbrotten får inte i något fall överstiga en timme sammanlagt. Om du använder dig av möjligheten att bryta en vila för färja eller tåg ska symbolen för färja/tåg användas i färdskrivaren. Symbolen ska anges på den viloperiod som tillbringas på färjan eller tåget.

Om något oväntat skulle inträffa, till exempel en stor trafikolycka eller extrema väderförhållanden, får du som förare avvika från reglerna om maximal körtid och minimal vilotid för att nå fram till en lämplig plats att stanna på förutsatt att det inte äventyrar trafiksäkerheten. Under samma omständigheter får du också avvika från daglig körtid, körtid under en vecka och att dygnsvilan ska vara godkänd inom 24 timmar från arbetsdagens början, om det krävs för att du ska kunna återvända till arbetsgivares arbetsställe eller ditt hem för att inleda en veckovila. I det här fallet får du avvika med som mest en timme sammanlagd körtid för att återvända i syfte att ta en reducerad eller normal veckovila. Du får också avvika med upp till två timmar i syfte att ta en normal veckovila, men om avbrottet överstiger en timme måste du ta en extra rast om 30 minuter innan du avviker från ordinarie regler. Om du anser att det är nödvändigt att avvika från reglerna ska du ange skälen för avvikelsen så snart du når fram till en lämplig plats att stanna på. Du ska ange skälen på diagrambladet om du framför ett fordon med analog färdskrivare, eller på en utskrift från den digitala färdskrivaren. Observera att avvikelsen från den tillåtna körtiden inte får vara allmänt förekommande utan måste bero på exceptionella förhållanden som inte är kända på förhand. Avvikelsen får heller inte leda till för kort rast eller vila.

Kortfattad information om reglerna finns att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning som finns att ladda ner.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!