Undantag från kör- och vilotider

Här finner ni information om undantag från kör- och vilotider och färdskrivare.

Det finns två undantagsbestämmelser som tillämpas, gemensamma undantag inom EU och nationella undantag för Sverige.

I uppräkningen av undantag nedan har vi valt att beskriva vissa undantag närmare. Det är viktigt att ha i åtanke att den beskrivande texten enbart är vår tolkning av undantagen, och kan komma att förändras utifrån vägledning från domstolar, beslut från EU-kommissionen eller vid ändringar i regelverken.

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 561/2006 ska förordningen inte tillämpas på vägtransporter med:

a) Fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Linjens längd räknas som tillryggalagd vägsträcka. Linjens längd räknas mellan första och sista hållplats. För ringlinje räknas hela sträckan från utgångspunkten och tillbaka till utgångspunkten. Om samma linjenummer har varierande körsträcka för olika turer, räknas linjelängden för den längsta körsträckan som linjens längd. Byte av chaufför och/eller längre uppehåll räknas inte som att ny linje påbörjas.

aa) Fordon eller kombinationer av fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton, och som används för
i) transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete, eller
ii) för leverans av gods som har producerats hantverksmässigt,
endast inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift och att transporten inte utförs mot betalning eller annan ersättning. Observera att radien om 100 km gäller för transporter både enligt i) och ii).

b) Fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen. Undantaget omfattar fordon och fordonskombinationer som får framföras med en högsta tillåtna hastighet av 40 kilometer i timmen. Undantaget avser ett enskilt fordon vid den aktuella transporten och inte samtliga fordon i en viss fordonskategori. Det innebär t.ex. att en transport med ett motorredskap klass I som har begränsats till en högsta tillåten hastighet på 40 kilometer i timmen kan vara undantagen trots att fordonstypen normalt sett får köras i 50 kilometer i timmen.

c) Fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning, om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll. Undantaget gäller både egna och inhyrda fordon i dessa situationer. 

d) Fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd. Undantaget är generellt för alla fordon när de brukas i samband med katastrofer eller räddningsoperationer. Fordonen behöver inte vara specialutrustade för ändamålet. Transporter i samband med humanitärt bistånd måste vara icke-kommersiella.

e) Specialfordon som används för sjukvårdsändamål. Undantaget är knutet till att fordonet är specialutrustat för sjukvårdsändamål. Det vill säga, ambulanser, djurambulanser, blodbussar, skärmbildsbussar och andra specialfordon som används i samband med medicinsk behandling. Transport av sjuka, till eller från vårdinrättning, som inte innefattar något vårdmoment under transporten, som till exempel sjuktransporter (lättambulanser), omfattas inte av undantaget.

f) Specialfordon för bärgning som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat. Undantaget gäller fordon som speciellt utrustats för fordonsbärgning (karosserikod 76 eller 91). Sådana specialutrustade fordon kan även vara utrustade med lastutrymme där det är möjligt att placera och transportera gods. Observera att undantaget är knutet till fordonets konstruktion och inte till dess användningssätt.

g) Fordon som prövas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift. Texten måste läsas som två separata stycken: ”Fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll” avser enbart provning i samband med ovanstående, och ”nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift” avser fordon som ännu inte tagits i bruk. Ett fordon är att betrakta som taget i bruk då beställaren eller brukaren övertar fordonet driftfärdigt från försäljningsställe eller ombyggnadsplats. Ett fordon som brukas i demonstrationssyfte, lastat eller olastat, eller lånas ut i kunds transportverksamhet ska anses ha tagits i drift. Detta oavsett registreringen vid tillfället eller om fordonet framförs med saluvagnsskylt.

h) Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton, vilka används för icke-kommersiell transport av gods. Det är två villkor som måste vara uppfyllda för undantaget. Det vill säga, icke-kommersiell och maximalt 7,5 tons högsta tillåtna vikt för fordonet eller fordonskombinationen vid tillkopplat släp. Med begreppet icke-kommersiell avses att det omfattar transport av gods som enskild utför för sin egen räkning och/eller uteslutande inom ramen för en hobbyverksamhet, även när denna verksamhet delvis finansieras genom ekonomiska bidrag från utomstående och någon ersättning inte utgår för transporten. Fordonets ägarförhållande har ingen betydelse för om transporten är kommersiell eller inte. Med maximalt 7,5 tons högsta tillåtna vikt för fordonet eller fordonskombinationen, vid tillkopplat släp avses den sammanlagda totalvikten för de sammankopplade fordonen. Detta gäller även om fordonet eller fordonskombinationen för tillfället är olastat.

i) Kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods. Observera att det kan skilja mellan klassningen av ”veteranfordon” mellan länder. I den engelska förordningstexten hänvisas till fordon som har en historisk status. Detta likställs i Sverige med de fordon som är skattebefriade på grund av ålder, alltså att de är 30 år eller äldre.

Artikel 13 i förordning (EG) nr 561/2006 ger varje medlemsstat inom sitt eget territorium, eller efter överenskommelse med en annan medlemsstat inom dess territorium, möjligheten att medge undantag från föreskrifterna i artiklarna 5 till 9 (det vill säga bestämmelserna om körtid, rast och vila) och förena sådana undantag med särskilda villkor. Det är viktigt att ha i åtanke att transporterna i dessa fall enbart är undantagna vissa artiklar i förordningen, vilket innebär att förare som utför undantagna transporter enligt följande undantag fortfarande omfattas av lagen om vägarbetstid. De nationella undantagen är införda i 2 kap. 2 § i den svenska förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera.

Observera att exemplen nedan inte är uttömmande.

Följande nationella undantag gäller i Sverige:

1. Fordon som ägs eller hyrs utan förare av Försvarets radioanstalt, Försvarets materialverk eller Totalförsvarets forskningsinstitut.

2. Fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget. Undantaget gäller all användning av egna fordon, eller fordon som hyrts utan förare, till och från företaget inom en radie av högst 100 km från den plats där företaget är beläget.

3. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.

4. Fordon som uteslutande används på öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer och som inte är förenad med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon. Som en jämförelse kan nämnas att Gotland är 2 994 kvadratkilometer och är därmed för stor samt att Öland är 1 347 kvadratkilometer men har broförbindelse. Dessa öar omfattas därmed inte av undantaget. Observera att fordonet endast får användas på ön. Väljer man att lämna ön faller undantaget och man ska därmed uppfylla reglerna om kör- och vilotider i sin helhet.

5. Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare. Undantaget gäller endast vid övningskörning för erhållande av körkort, körträning för yrkeskompetensbevis eller vid förarprov. Undantaget gäller under förutsättningen att det vid övningskörning, körträning eller under förarprov inte utförs en kommersiell transport.

6. Fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas-, och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, dörr-till-dörr-insamling och -bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller -mottagare. Undantaget omfattar flera delar enligt följande:

  • Avloppsanläggning: Undantaget gäller exempelvis fordon som används för slamsugning, spolning och inspektion av avloppsnätet. Detta gäller även när fordonet används för transport av uppsuget material till för ändamålet lämplig deponeringsplats.
  • Översvämningsskyddsanläggning: Arbeten med anläggning av dammar generellt är inte undantaget, men arbete med rena översvämningsskydd vid eller inför risk för översvämning ska betraktas som undantaget.
  • Vatten- gas- och elanläggningar: Undantaget gäller transporter i samband med underhåll av existerande anläggningar, men inte nybyggnad och utökning.
  • Underhåll och kontroll av vägar: Underhåll och kontroll inkluderar transporter i anslutning till bättring av skador och slitage, snöröjning, sandning och liknande. I snöröjning ingår även bortforsling av snö från gator och torg till deponiställe. Fordon som används för sandning är undantagen under körning till och från silo/sandupplag till det ställe sandningen börjar respektive slutar. Däremot är inte transporter från sandtag till påfyllning av silo/sandupplag undantagna. Transporter i anslutning till nybyggnads- och anläggningsverksamhet är inte undantagna. Exempelvis breddning eller förändring av en befintlig vägs sträckning betraktas inte som vägunderhåll.
  • Dörr-till-dörr-insamling och bortskaffande av hushållsavfall: Undantaget omfattar transport med fordon som används vid dörr-till-dörr-insamling och bortskaffande av hushållsavfall. Transport från deponeringsanläggning eller från uppsamlingsställe till återvinningsanläggning eller mellanlagring omfattas inte av undantaget. Transporter av containrar och liknande som exempelvis innehåller bygg- och industriavfall omfattas inte av undantaget.
  • Telekommunikationstjänster: Undantaget gäller fordon som används i samband med telekommunikationstjänster.
  • Radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller mottagare: Undantaget gäller fordon som används i samband med radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller -mottagare. Undantaget gäller inte allmänna transporter av sådan utrustning.

7. Fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för icke-kommersiell persontransport. Om fordonet används i förvärvsverksamhet är transporten kommersiell och fordonet är då inte undantaget.

8. Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder. Undantaget gäller de fordon som samlar upp mjölk från bondgårdar. Det saknar betydelse om det som transporteras hämtas från kylrum eller medtas i flaskor, containrar eller dylikt. Motsvarande gäller vid återtransport av mjölkkärl och mjölkprodukter för utfodring av djur. Observera att denna transport omfattas av bestämmelserna i förordningen (1994:1297) om vilotid vid vissa vägtransporter inom landet. Transporter mellan mejerier omfattas inte av undantaget.

9. Fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda.

10. Fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom en radie på 100 kilometer.

11. Specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning. När ett fordon eller en fordonskombination där någon av de ingående fordonsenheterna har en specialanpassning som krävs för cirkus och nöjesfältsutrustning, räknas hela fordonskombinationen som specialfordon. Undantaget är inte knutet till ägarförhållandet. Ett fordon som inte har någon specialanpassning, exempelvis en ensam dragbil med vändskiva, omfattas inte av undantaget.

12. Fordon som används för godstransporter inom en radie av 100 kilometer från den plats där fordonet är stationerat och som drivs med hjälp av naturgas, flytande gas eller el och vars högsta tillåtna vikt, inklusive släp eller påhängsvagn, inte överstiger 7,5 ton. Undantaget har införts i syfte att ge ytterligare lättnader för gröna transporter.

Registrering av förarens arbetstid vid undantagen transport

Undantagen transport som sker med ett fordon som har en färdskrivare ska anses vara annat arbete, men eftersom färdskrivaren registrerar körning automatiskt går det inte att välja den aktiviteten i färdskrivaren. Därför är det viktigt att både förare och företag vid en kontroll kan visa vilka transporter som är undantagna reglerna och vilka som skett inom regelverket.

Det finns inget krav att registrera undantagen körning på diagramblad eller förarkort. Men eftersom körningen registreras av färdskrivaren ändå kommer det vid en kontroll antingen finnas ett uppehåll i registreringen mellan två diagramblad eller registrerad körning utan förarkort i den digitala färdskrivaren. Båda företeelserna är i sig grund för överträdelser och då är det viktigt att det går att visa att det rört sig om en undantagen transport.

Det finns heller inget förbud att använda diagramblad eller förarkort vid undantagen transport. För att visa att det rör sig om undantagen transport kan du som förare antingen skriva det på baksidan av diagrambladet eller använda ”out of scope”-funktionen i den digitala färdskrivaren. Vid en eventuell kontroll kommer det krävas ytterligare information för att visa att det rör sig om en undantagen transport, vilket undantag som är aktuellt med mera.

Om du som förare utför undantagen transport i ditt arbete under samma arbetsdag som du utför en transport inom regelverket ska du redovisa all din arbetstid. Tänk också på att all tillgänglighet och alla raster ska redovisas. Det kan du antingen göra enligt föregående stycke, eller genom att manuellt ange annat arbete på baksidan av diagrambladet eller med inmatningsfunktionen i den digitala färdskrivaren nästa gång du använder förarkortet. Om du är undantagen på grund av att transporten är icke-kommersiell är den inte att betrakta som arbetstid och den tiden behöver därför inte registreras manuellt i efterhand.

Vid en företagskontroll förväntas ett transportföretag kunna visa alla undantagna transporter som skett under den period som kontrolleras. Det kan exempelvis ske med hjälp av intyg, avtal eller busstidtabeller med linjens sträcka, beroende på vilket undantag det gäller.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!