Förarens ansvar

Du som förare är ansvarig för att följa reglerna om kör- och vilotider. Vid vägkontroll som utförs av Polisen i Sverige kan du personligen dömas till böter om du brutit mot gällande regler. Polisen kan också skicka en rapport till Transportstyrelsen som utreder transportföretagets ansvar för dina överträdelser.

Vad är förarens ansvar?

Se Transportstyrelsen berätta om vilket ansvar föraren har.

Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att färdskrivaren i fordonet är besiktigad inom de senaste två åren. Ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare får endast användas för transporter som är undantagna regelverket och färdskrivare inte krävs.

Det är ett gemensamt ansvar hos dig som förare och transportföretaget att färdskrivaren och förarkortet fungerar. Färdskrivaren och kortet ska hanteras med varsamhet och användas på rätt sätt. Du ska aktivt välja aktivitet under arbetsdagen när du inte kör så att annat arbete, tillgänglighet och vila registreras av färdskrivaren. Om du utför aktiviteter under din arbetsdag som inte registreras av färdskrivaren ska dessa registreras manuellt i efterhand.

Ditt ansvar vid användning av analog färdskrivare

I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotiderna på diagramblad. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda och smutsiga eller skadade blad ska inte användas. Använd rätt diagrambladstyp och kontrollera att det sitter på rätt plats i färdskrivaren. Ett diagramblad får inte användas längre än avsedd tid, vilket är 24 timmar (om färdskrivaren inte är konstruerad för en längre registreringsperiod).

Innan körningen börjar ska du som förare kontrollera att färdskrivaren fungerar och visar rätt tid. Diagrambladen ska efter användning skyddas på lämpligt sätt.

När du kör ett fordon utrustat med analog färdskrivare ska du vid vägkontroll kunna visa upp diagrambladet för innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Om du har ett förarkort ska du även kunna visa upp det tillsammans med eventuella noteringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under samma tidsperiod.

När du inte längre behöver ha med dig dina diagramblad ska de lämnas till transportföretaget. Om du kört åt flera företag på samma diagramblad så ska du lämna originalet till ett av företagen och kopior till övriga.

Vad gör du om något oväntat inträffar under körningen?

Om något oväntat skulle inträffa, till exempel en stor trafikolycka eller extrema väderförhållanden, får du som förare avvika från reglerna om maximal körtid och minimal vilotid för att nå fram till en lämplig plats att stanna på. Det under förutsättning att det inte äventyrar trafiksäkerheten.

Under samma omständigheter får du också avvika från daglig körtid, körtid under en vecka och att dygnsvilan ska vara godkänd inom 24 timmar från arbetsdagens början, om det krävs för att du ska kunna återvända till din arbetsgivares arbetsställe eller ditt hem för att inleda en veckovila. I det här fallet får du avvika med som mest en timmes sammanlagd körtid för att återvända i syfte att ta en reducerad eller normal veckovila. Du får också avvika med upp till två timmar i syfte att ta en normal veckovila, men om avbrottet överstiger en timme måste du ta en extra rast om 30 minuter innan du avviker från ordinarie regler.

Om du anser att det är nödvändigt att avvika från reglerna ska du ange skälen för avvikelsen på baksidan av diagrambladet så snart du når fram till en lämplig plats. Observera att avvikelsen från den tillåtna körtiden inte får vara allmänt förekommande utan måste bero på exceptionella förhållanden som inte är kända på förhand. Avvikelsen får heller inte leda till för kort rast eller vila.

Läs mer om hantering av analog färdskrivare.

Ditt ansvar vid användning av digital eller smart färdskrivare

I fordon med digital eller smart färdskrivare registreras kör- och vilotiderna både på ditt förarkort och i färdskrivaren. Du ska alltid använda ditt eget giltiga förarkort, det är inte tillåtet att använda någon annans förarkort eller ett förarkort som har anmälts som stulet eller borttappat. Om ditt kort stjäls, tappas bort eller inte fungerar ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Redovisningen av din arbetstid måste då göras med hjälp av utskrift från färdskrivaren. För att utskrift ska kunna göras måste tillräckligt med papper avsett för färdskrivaren finnas med i fordonet.

Om färdskrivaren inte registrerar uppgifter under en transport ska du göra tidsredovisningen manuellt på baksidan av det papper som är avsett för utskrift från färdskrivaren.

Information som lagras på ditt förarkort ska kopieras av transportföretaget så ofta att inga relevanta uppgifter går förlorade. Tidsperioden inom vilken uppgifterna ska kopieras får inte överstiga 28 dagar. Om du kört åt flera företag ska ditt förarkort kopieras av samtliga företag. Ett tips är att du efter ditt sista pass innan ledighet (exempelvis vid semester) kopierar ditt förarkort.

Den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2) kommer att ha ytterligare funktioner, bland annat kan lastning/lossning registreras i färdskrivaren. Det finns inget krav på föraren att registrera lastning och lossning i den nya smarta färdskrivaren. En förare som utför internationella transporter måste dock vara beredd på att en annan medlemsstat valt att tolka förordningen annorlunda och därför kan ställa krav på manuella registreringar av lastning och lossning.

Vad gör du om något oväntat inträffar under körningen?

Om något oväntat skulle inträffa, till exempel en stor trafikolycka eller extrema väderförhållanden, får du som förare avvika från reglerna om maximal körtid och minimal vilotid för att nå fram till en lämplig plats att stanna på. Det under förutsättning att det inte äventyrar trafiksäkerheten.

Under samma omständigheter får du också avvika från daglig körtid, körtid under en vecka och att dygnsvilan ska vara godkänd inom 24 timmar från arbetsdagens början, om det krävs för att du ska kunna återvända till din arbetsgivares arbetsställe eller ditt hem för att inleda en veckovila. I det här fallet får du avvika med som mest en timmes sammanlagd körtid för att återvända i syfte att ta en reducerad eller normal veckovila. Du får också avvika med upp till två timmar i syfte att ta en normal veckovila, men om avbrottet överstiger en timme måste du ta en extra rast om 30 minuter innan du avviker från ordinarie regler.

Om du anser att det är nödvändigt att avvika från reglerna ska du ange skälen för avvikelsen på en utskrift från färdskrivaren så snart du når fram till en lämplig plats. Observera att avvikelsen från den tillåtna körtiden inte får vara allmänt förekommande utan måste bero på exceptionella förhållanden som inte är kända på förhand. Avvikelsen får heller inte leda till för kort rast eller vila.

Läs mer om hantering av digital färdskrivare och hantering av smart färdskrivare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!