Riskprofiler

Indelningen i kategorierna grundar sig på riskprofiler som utarbetades av IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment Protection (GESAMP).

GESAMP

FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) svarar för den internationella sjöfartens regelsystem vad gäller sjösäkerhet och skyddet av den marina miljön från föroreningar från fartyg. IMO bedriver också ett omfattande tekniskt biståndsarbete, inklusive utbildning.

GESAMP är en förkortning för United Nations Environment Programme’s Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment Protection.

GESAMP har följande kriterier för risker

  • AI - bioackumulering
  • A2 – bionedbrytning
  • B1 - akut toxicitet
  • B2 - kronisk toxicitet
  • D3 – långtidseffekter
  • E2 – effekter som påverkar naturens liv och omgivning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!