Regler

Eftersom lösningar på transportsystemets miljöproblem sällan går att åtgärda endast med nationell lagstiftning är en viktig del av Transportstyrelsens arbete att påverka i internationella forum.

På internationella nivå handlar det ofta om att i samarbete med andra länder driva på för att utvecklingen ska gå mot mer kraftfulla åtgärder inom miljöområdet.

De flesta bestämmelser med syfte att skydda miljön som gäller sjöfarten är i grunden internationella. Den mest omfattande internationella konventionen för miljöskydd är MARPOL (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) som beslutas av IMO. Detaljerade bestämmelser för att förhindra förorening från fartyg finns också i andra resolutioner och koder från IMO, rekommendationer från HELCOM liksom i EG-direktiv och –förordningar. Bestämmelserna har införlivats i svenska lagar, förordningar eller föreskrifter så att de blir gällande i Sverige. 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!