Transport av kemikalier

Kemikalier som transporteras till sjöss indelas i 5 olika grupper

Grupp 1: Skadliga flytande ämnen i bulk.

Skadliga flytande ämnen transporteras i bulk i kemikalietankfartyg och NLS-tankfartyg. Transporterna regleras internationellt och nationellt.

Transportstyrelsen föreskriver om transporter till sjöss av skadliga ämnen i bulk (TSFS 2010:96). Läs mer om

Grupp 2: Farligt gods i förpackad form.

Grupp 1 och 2 innehåller ämnen som innebär allvarliga risker för människor och miljö vid eventuellt utsläpp.

Grupp 3: Fasta ämnen i bulk.

I grupp 3 ingår ämnen med farliga kemiska egenskaper och så kallade MHB-ämnen (Materials Hazardous only in Bulk) som utgör en risk för fartygets och besättningens säkerhet samt påverkar den marina miljön vid ett eventuellt utsläpp.

Grupp 4: Flytande kemikalier och deras blandningar.

Grupp 4 innehåller flytande kemikalier och blandningar av sådana som inte utgör någon allvarlig risk för människor och den marina miljön. Miljöpåverkan är begränsad vid eventuella utsläpp av dessa ämnen. I det fall blandningarna som transporteras till sjöss innehåller en eller flera komponenter som betraktas som skadliga flytande ämnen, tillhör sådana laster grupp 1.

Grupp 5: Gaser och flytande ämnen med låg kokpunkt.

Vissa flytande ämnen med låg kokpunkt transporteras till sjöss kylda i gastankfartyg. Gaser transporteras som kondenserade, under tryck eller kylda eller i en kombination av dessa.

Rapportering i Maritime Single Window (MSW)

Fartyg som transporterar kemikalier som betraktas som farligt eller förorenande gods ska, oavsett storlek, rapportera en så kallad farligt godsanmälan.

Rapporteringen gäller de fartyg som avgår från en svensk hamn eller ankarplats eller fartyg som kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats.

Uppgifterna är obligatoriska och ska lämnas elektroniskt i det svenska fartygsrapporteringssystemet Maritime Single Window (MSW).

MSW är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, tar hand om de krav på förenkling av fartygsrapportering som ställs i EU-direktiv 2010/65/EU.

För vidare information om vilka uppgifter som ska lämnas samt andra frågor och svar, läs mer under Rapportering i MSW.

Du kan även läsa mer om vilka detaljer som krävs för att bland annat rapportera kemiska produkter i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:159) om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!