Luft- och bränslekvalitet

Transportstyrelsens arbete med luftkvalitet omfattar framförallt regelutveckling och internationell förhandling om åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar från sjöfart.

På dessa sidor hittar du texter kring svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar (VOC), köldmedia (t.ex. ozonförtunnande ämnen) och utsläpp från förbränning av fartygsgenererat avfall ombord på fartyg. Vi på Transportstyrelsen arbetar även med regelutveckling gällande utsläpp av växthusgaser från sjöfart. Texter kring detta hittar du under fliken klimat och energi.

Utsläppskontrollområde

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är ett utsläppskontrollområde (Emission Control Area, ECA) för både kväve (Nitrogen Emission Control Area, NECA) och svavel (Sulphur Emission Control Area, SECA). Det innebär att man har beslutat internationellt om obligatoriska metoder för att minska fartygsgenererade luftutsläpp från NOx, SOx eller partiklar. ECA bidrar till minskade utsläpp av svavel och kväve från sjöfarten. Utsläppskontrollområde för både svavel, kväve och partiklar finns även i Nordamerika och Karibien.

Flyktiga organiska föreningar

Andra exempel på åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten är kraven på att fartyg ska ha en handlingsplan för hantering av flyktiga organiska föreningar.

Köldmedier

Vissa köldmedier har negativa effekter på miljön till följd av deras ozonnedbrytande egenskaper. Det har gjorts en internationell överenskommelse, Montreal-protokollet, om att minska användningen av vissa ozonförtunnande ämnen/köldmedier. En årlig rapport om användning av köldmedier ska årligen lämnas till Transportstyrelsen.

Reglering inom området

De mesta av regelverken förhandlas internationellt. När beslut om regelverk har fattats internationellt så införlivas dessa oftast i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg TSFS 2010:96.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!