Lastrester

För fartyg gäller krav på att avfall i form av lastrester ska lämnas till mottagningsanordning i land. För utlastare och mottagare av olje- respektive kemikalielaster samt för hamnar och varv gäller skyldigheter att ta emot lastester. 

Regler för att lämna lastrester till mottagningsanordning i land återfinns i lag (1980:424),  förordning (1980:789) och i Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg samt i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg.

Hur definieras olika lastrester?

Generellt gäller att definitionen av lastrester omfattar alla typer av lastrester som finns kvar på däck eller i lastrum efter lastning eller lossning, inklusive överskott och spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, oavsett om det är fuktigt eller torrt eller uppblandat med spolvatten.

Annex I – oljelastrester

Oljelastrester som uppstår efter rengöring av lasttankar ska behållas ombord eller lämnas till mottagningsanordning enligt, 6 kap 79 § TSFS 2010:96.

Definitionen av oljelastrester är lastrester som uppstår efter rengöring av ett oljetankfartygs lasttankar och lastpumprum samt lastrester i spillbackar. 

Annex II – kemikalielastrester

Lastrester från tankspolning av kategori X-produkter ska lämnas i land enligt 2 kap 26 § förordningen 1980:789 och anvisningar i lasthanteringsmanualen ska följas.

Lastrester från tankspolning av kategori Y och Z-produkter ska lämnas i land enligt 2 kap 27 § förordningen 1980:789 och lämnas till mottagningsanordning i lossningshamnen eller en annan hamn, förutsatt att det intygas skriftligt. Lastrester får även avlägsnas genom mekanisk ventilation om det sker i enlighet med lasthanteringsmanualen. Tankspolvätska är den vattenblandning som uppkommer vid tank-spolning vilken kan innehålla bl.a. lastrester och vatten. 

Annex III – lastrester förpackat farligt gods

Enligt 10 kap 12 § TSFS 2010:96 ska lastrester av skadliga ämnen i förpackad form ska lämnas till mottagningsanordning i hamn. 

Annex V – lastrester av fast avfall

I 12 kap TSFS 2010:96 regleras alla lastrester som inte specificeras i de andra kapitlen. Dessa lastrester ska lämnas till en mottagningsanordning i hamn.

Definitionen av lastrest omfattar alla typer av lastrester som finns kvar på däck eller i lastrum efter lastning eller lossning, inklusive överskott och spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, oavsett om det är fuktigt eller torrt eller uppblandat med spolvatten. Dock omfattas inte last-damm som finns kvar på däck efter sopning, eller damm på fartygets utvändiga ytor.

Vem är skyldig att ha mottagningsanordningar för lastrester?

Skyldighet att ha mottagningsanordningar för oljelastrester och kemikalielastrester framgår av 3 kap 1 § lag 1980:424 och i 3 kap §§ 2, 3 förordning 1980:789. Skyldighet att ha mottagningsanordningar för övriga lastrester framgår av 2 kap 1 § SJÖFS 2001:12.

Olja

Det ska finnas mottagningsanordningar för oljehaltigt barlast och oljehaltigt tankspolvatten där:

  • Olja lastas ut;
  • Oljetankfartyg lastas med annat än olja;
  • Fartyg som får föra vatten i bränsletank vanligen lastas eller bunkras;
  • Fartyg ska repareras.

Kemikalier

Det ska finnas mottagningsanordningar för barlastvatten och tankspolvätska av skadliga flytande kemikalier där:

  • Fartyg lossar eller lastar kemikalier;
  • Fartyg ska repareras.

Övriga lastrester

Det ska finnas mottagningsanordningar för övriga lastrester i alla hamnar där det finns behov att lämna sådana.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!