Förpackat farligt gods

Förpackat gods är inneslutet i behållare (t. ex. fat, dunkar, lådor, fordon, containrar). Farligt gods innebär ämnen och föremål som vid transport kan orsaka skador på människor, djur, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt. 

När det gäller klassificering av farligt gods styrs detta av IMDG-koden och ADR, RID samt ICAO-TI.

IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är införlivad i svensk lagstiftning genom föreskrifterna (TSFS 2022:52) och är det regelverk som ska tillämpas vid transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Vilka ämnen och föremål som är klassificerade som farligt gods framgår av IMDG-koden.

För att avgöra om ämnen och föremål som inte finns listade i koden är farligt gods ska dessa testas. Hur testerna ska utföras finns fastställt i IMDG-koden. Läs mer om hur IMDG-koden är uppbyggd.

ADR, RID och ICAO-TI

I regelverken för transport av förpackat farligt gods på land och i luften (ADR, RID och ICAO-TI) tillämpas huvudsakligen samma kriterier för klassificering av farligt gods.

De flesta produkter har samma klassificering oavsett vilket transportslag det transporteras med. Vissa skillnader finns dock, vilket bl.a. beror på att godset utsätts för olika risker och påkänningar beroende på transportsätt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!