Kategorisering

Har hittar du skadliga flytande ämnen i kategorier samt information om provisorisk bedömning.

Kategori X

Skadliga flytande ämnen som, om de släpps ut i havet vid tankrengöring eller barlastlänsning, skulle utgöra en allvarlig risk för marina tillgångar eller människors hälsa och som därför berättigar till förbud mot utsläpp i den marina miljön.

Kategori Y

Skadliga flytande ämnen som, om de släpps ut i havet vid tankrengöring eller barlastlänsning, utgör en risk för marina tillgångar eller människors hälsa, eller som kan medföra skada på skönhets- och rekreationsvärden eller annat behörigt utnyttjande av havet och som därför berättigar till en begränsning av utsläppt mängd.

Kategori Z

Skadliga flytande ämnen som, om de släpps ut i havet vid tankrengöring eller barlastlänsning, utgör en mindre risk för marina tillgångar eller människors hälsa och därför berättigar till mindre stränga begränsningar av utsläppt mängd.

OS - Other Substances

Ämnen som vid en bedömning har befunnits falla utanför kategori X, Y eller Z .

Provisorisk bedömning

Transport av ämnen som inte blivit kategoriserade eller provisoriskt bedömda är förbjudna. Likaledes är utsläpp av barlastvatten, tankspolvätska eller andra blandningar som innehåller sådana ämnen förbjudna.

Provisorisk bedömning av ett flytande ämne som inte är klassificerat sker i enlighet med IMO:s riktlinjer i dokument MEPC.1/Circ.512.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!