Fordonstransporter på fartyg

I grunden ska fordon betraktas som farligt gods vid transport till sjöss. Med fordon enligt reglerna om farligt gods menas i stort sett allt som går på hjul eller band,  t.ex. personbilar, husbilar, lastbilar, traktorer, bussar, arbetsmaskiner, motorcyklar och tåg.

Fordon indelas vanligtvis i två kategorier:

  1. fordon som drivs av flytande eller gasformigt bränsle inklusive bränslecellsfordon
  2. batteridrivna fordon

I de flesta fall undantas vanliga fordon som transporteras i lastutrymmen avsedd för fordonstransporter från regelverket om farlig gods. Detta undantag gäller både privatpersoner som kör ombord på färjor och företag som transporterar fordon.

Det är viktigt att tänka på att undantaget gäller endast under förutsättning att:

  1. Fordon som drivs av flytande eller gasformig bränsle inklusive bränslecellsfordon är i gott skick och fri från läckage, t.ex bränsleläckage och oljeläckage.
  2. Batteridrivna fordon ska vara utrustade med batterier som är testade och godkända enligt Manual of tests and criteria, part 3, subsection 38.3. Fordonen ska vara fria från läckage.

Särskilt om LNG-drivna fordon

LNG (Liquified Natural Gas) är kondenserad naturgas (metangas) som förvaras i isolerade tankar vid en temperatur av ungefär -160 °C.

När ett fordon är stillastående och förbrukningen ur tanken upphör kommer tankens tryck och temperatur att öka. Efter en viss tid kommer temperaturökningen att leda till att tankens tryck överstiger säkerhetsventilens öppningstryck och tanken kommer att ventilera ut naturgas i omgivningen.

För att ett LNG-drivet fordon ska accepteras för sjötransport ska det inte vara benäget att ventilera ut naturgas under transporten.

Varje föremål, i det här fallet fordonet, som i det skick det överlämnas för transport är benäget att avge brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden är förbjudet att transportera i enlighet med regel 1.1.3 i farligt godsregelverket.

LNG-drivna fordon godkända enligt UNECE:s föreskrifter 110 ska ha en hålltid (utan utsläpp) på minst fem dagar efter fullständig fyllning (nettofyllning) vid högsta fyllningstemperatur och fyllningstryck.

I enlighet med farligt godsregelverket åligger det avsändaren att säkerställa att fordonen inte kommer att ventilera ut naturgas under sjöresan.

Avsändaren definieras i regelverket som varje person, organisation eller regering som iordningställer en sändning för transport. Transportstyrelsen uppfattar att det i de flesta fall bör vara chauffören som betraktas som avsändare och att fordonet betraktas som en sändning.

För detaljerad information bör en säkerhetsrådgivare för farligt gods kontaktas.

Fordon

UN 3166 - fordon som drivs av flytande eller gasformig bränsleUN 3171 - batteridrivna fordon
Dieselfordon Rent batteridrivna fordon
Bensinfordon  
Metanol eller etanolfordon  
LNG-fordon (se informationen ovan)  
CNG-fordon  
Vätgasfordon  
Övriga naturgasfordon  
Bränslecellsfordon  
Hybridbilar som delvis drivs av batterier  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!