Riktlinjer gällande sjötransport av plastpellets i containrar

Under de senaste åren har flera allvarliga fartygsolyckor inträffat där stora kvantiteter plastpellets läckt ut i haven.

Marint plastskräp är ett växande globalt miljöproblem som medför negativa effekter på det marina livet och tillhandahållandet av ekosystemtjänster samt socioekonomiska kostnader för samhället som helhet.

För att begränsa följdeffekterna vid eventuella liknande olyckor har IMO antagit ett nytt cirkulär, med riktlinjer som ska minska risken för läckage av plastpellets: Recommendations for the carriage of plastic pellets by sea in freight containers (MEPC.1/Circ.909, 19 April 2024) (pdf, 150 kB)

Enligt cirkuläret definieras plastpellets på följande sätt: “A mass of pre-formed moulding material, having relatively uniform dimensions, used as feedstock in plastic product manufacturing operations. Plastic pellets are transported in various forms, including flakes, granules and powders, and can be referred to as resin or nurdles.”

Riktlinjerna är frivilliga och innehåller bland annat rekommendationer gällande förpackningar, utformning av frakthandlingar samt hur containrar skall stuvas ombord på fartygen.

Transportstyrelsen vill uppmana alla som är involverade i dessa transporter att följa riktlinjerna för att minska risken att plastpellets läcker ut i den marina miljön.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!