Olja

När olja används som bränsle och när den ska transporteras till sjöss måste fartyget uppfylla vissa krav som både gäller konstruktion och utrustning. Syftet med kraven är att minska risken för att oljeprodukter orsakar skada på människa, miljö eller fartyg.

Olja innehåller många ämnen som är skadliga för miljön. För att skydda den marina miljön från utsläpp av olja arbetar Transportstyrelsen förebyggande genom att föreskriva regler och genom tillsyn följa upp att dessa efterföljs.

De regler som i grunden styr det förebyggande arbetet med skydd mot oljeutsläpp finns i MARPOL annex I, dessa är införlivade i svenska lagstiftningen genom Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Reglerna innehåller utsläppsförbud, konstruktionsbestämmelser, utrustningsbestämmelser, krav om dokumentation och avfallshantering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!