Gods och last

Allt gods som transporteras till sjöss måste hanteras på rätt sätt, bland annat genom korrekt stuvning, separering och lastsäkring, för att inte utgöra en säkerhetsrisk för fartyget.

Med farligt gods menas sådana ämnen och föremål med farliga inneboende egenskaper som vid transport kan orsaka skador på människor, djur och miljö. För dessa ämnen finns ett omfattande regelverk, IMDG-koden, som bland annat beskriver hur godset ska märkas, förpackas, deklareras och separeras vid en sjötransport.

Förpackat gods och gods som transporteras i bulk

Vid transport av gods till sjöss skiljer man mellan förpackat gods och gods som transporteras i bulk.

Förpackat gods är inneslutet i behållare (t. ex. fat, dunkar, lådor, fordon, containrar).

Bulktransport innebär att godset lastas direkt i lastutrymmet på fartyget utan någon ytterligare inneslutning d.v.s. oförpackat och ofta i stora partier.

Rapportering av farligt eller förorenande gods

Fartyg som transporterar last som betraktas som farligt eller förorenande gods ska, oavsett storlek, rapportera en så kallad farligt godsanmälan.

Rapporteringen gäller de fartyg som avgår från en svensk hamn eller ankarplats eller fartyg som kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats.

Uppgifterna är obligatoriska och ska lämnas elektroniskt i det svenska fartygsrapporteringssystemet Maritime Single Window (MSW) som förvaltas av Sjöfartsverket.

Farligt gods som ska rapporteras till MSW är:

  • ämnen, material och föremål som täcks av IMDG-koden,
  • skadliga flytande ämnen som tas upp i kapitel 17 i IBC-koden,
  • kondenserade gaser som tas upp i kapitel 19 i IGC-koden,
  • fasta ämnen som avses i grupp A och B i bilaga 4 till IMSBC- koden, och
  • gods som vid transport omfattas av vissa villkor enligt punkt 1.1.3 i IBC-koden eller punkt 1.1.6 i IGC-koden

Förorenande gods som ska rapporteras till MSW är:

  • olja enligt annex I i MARPOL 73/78,
  • skadliga flytande ämnen enligt annex II i MARPOL 73/78, samt
  • vattenförorenande ämnen enligt annex III i MARPOL 73/78

Observera att ändringar till ovanstående definitioner kan göras, men att det alltid är de tryckta föreskrifterna som gäller.

Du kan läsa mer om vilka detaljer som krävs för att bland annat rapportera farligt eller förorenande gods i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:159) om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!