Forsränning

Sverige har, med sin tillgängliga natur och ett antal lämpliga forssträckor, utmärkta förutsättningar för att utöva äventyrsaktiviteten forsränning eller rafting. Här finns information för dig som är intresserad av att delta i eller bedriva kommersiell forsränning.

Tillsyn av forsränning

I Sverige finns omkring 20 kommersiella forsränningsföretag som erbjuder forsränning till allmänheten.

Sedan 1997 står dessa forsränningsföretag under Transportstyrelsens tillsyn. Det ställs krav på forsränningsföretagens säkerhetsorganisation, utrustning, forsränningens genomförande samt även på forsränningsguiderna, säkerhetscheferna och de personer som utbildar forsränningsguiderna.

Forsränning utförs i strömmande vatten som graderas från "lätt fors" (klass 1) till "extremt svår fors" (klass 5) med för ändamålet särskilt anpassade gummibåtar, kajaker eller liknande flythjälpmedel. Forsränningen räknas som kommersiell om den utförs av en fysisk eller juridisk person som uppfyller definitionen av näringsidkare enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Regler om säkerhet

De regler som gäller finns i samlade Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten vid forsränning (TSFS 2021:126). Efter en godkänd besiktning utfärdas ett certifikat för ett forsränningsföretag som begränsas till de forsar som företaget har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av. Forsränningsguiderna, säkerhetscheferna och de som utbildar forsränningsguiderna ska uppfylla föreskriftens krav och vara licensierade. Certifikaten och licenserna utfärdas av Transportstyrelsen för en begränsad tidsperiod och behöver därefter sökas om.

Kommersiell sjöfart som bedrivs i sjöar, sel, åar, strömmande vatten utan forsinslag och utan risk för att hamna i en fors av klass 1 eller högre omfattas inte av reglerna i föreskriften om forsränning. Vid tveksamheter om bedömning av om ett sådant vattendrag innehåller forsinslag av klass 1 eller högre kan ett tips vara att samråda med ett lokalt forsränningsföretag eller kontakta Transportstyrelsen. Notera dock att en sådan verksamhet istället omfattas av produktsäkerhetslagen (2004:451) vars syfte är att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person. Vidare kan även verksamheten omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26) om båtens skrovlängd är 5 meter eller längre eller om båten transporterar mer än 12 passagerare samtidigt.

Forsränningsföretag bör även samråda med berörda markägare, kraftföretag, kommuner, länsstyrelser, andra organiserade rekreationsutövare och lokala räddningstjänsten för de forsar som verksamheten avser att nyttja.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

För tillsyn och tilldelande av certifikat för ett forsränningsföretag tar Transportstyrelsen ut en grundavgift samt en timbaserad avgift och för utfärdande av licenser en fast avgift. Avgifterna regleras i Transportstyrelsen föreskrift om avgifter (TSFS 2016:105).

Kontakt

För att beställa besiktning, förnya licenser eller ställa frågor, mejla till forsranning@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!