Tillstånd att inrätta en flygplats

Inrättandeprövning krävs vid anläggning av en flygplats för allmänt bruk. Inrättandeprövning krävs även när en befintlig flygplats byggs om, såvida ombyggnaden inte är av mindre betydelse för flygplatsens användning samt har påverkan på samhället i övrigt.

Det är viktigt att du ansöker i god tid då det ingår en remisshantering på tre månader i tillståndsprövningen. Vi rekommenderar att du använder dig av vår ansökningsblankett.

Checklista

Du ansöker om tillstånd att inrätta en flygplats på Transportstyrelsens blankettför ansökan om inrättande. I din ansökan ska följande uppgifter ingå:

  • Namn och kontaktuppgifter för den som ansöker om tillstånd.
  • Flygplatsens namn.
  • Flygplatsens läge och utformning.
  • Art och beräknad omfattning av den planerade verksamheten.
  • Beskrivning av det område som avses tas i anspråk för flygplatsen, inklusive storlek.
  • Fastighetskarta och bevis om rätten till användning av området och därtill hörande utrustning.
  • Fastighetsbeteckningar.
  • Namn och adress för berörda fastighetsägare 
  • Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning av tillståndsfrågan.

  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!