Marktjänster på flygplatser

Marktjänster på flygplatser omfattar en rad olika tjänster som utförs på en flygplats åt ett flygbolag. Det handlar till exempel om incheckning, bagagehantering, ramptjänster samt påfyllning av olja och bränsle. De flygbolag som utför tjänsterna inom ramen för sin egen verksamhet kallas för egenhanterare och de företag som utför tjänster åt ett flygbolag kallas för leverantörer av marktjänster.

Ansök om begränsning av marknaden

Grundprincipen i reglerna om marktjänster är att tillträdet till marknaden ska vara fritt. Det innebär bland annat krav på att egenhanterare och leverantörer av marktjänster ska få tillträde till flygplatsens anläggningar. Grundregeln gäller för alla flygplatser som står öppna för kommersiell flygtrafik.


De större flygplatserna, som når upp till ett visst antal passagerare, har dock rätt att begränsa antalet aktörer som utför marktjänster och egenhantering. Flygplatser med över en miljon passagerare kan begränsa marknaden för egenhanterare och flygplatser med över två miljoner passagerare kan även begränsa marknaden för leverantörer av marktjänster. Det är Transportstyrelsen som beslutar om en sådan begränsning. För att begränsa marknaden måste flygplatsen ansöka om begränsning hos Transportstyrelsen.

Här kan du som ledningsenhet på en flygplats ansöka om begränsning.

Om begränsningen avser specifika utrymmes- och kapacitetsbegränsningar ska en plan bifogas för åtgärder som syftar till att komma till rätta med dessa begränsningar.


Vad händer efter ansökan?

Transportstyrelsen beräknas i de flesta fall fatta beslut inom två månader från det datum ansökan har inkommit till myndigheten. Vid vissa typer av begränsningar tar det längre tid innan beslutet blir giltigt eftersom kommissionen ska godkänna Transportstyrelsens beslut. Det gäller när begränsningen görs enligt särskilda utrymmes- och kapacitetsbegränsningar (9 och 13 §§). I dessa fall kan det ta upp till 5 månader från ansökningsdatumet innan beslutet blir giltigt.

När Transportstyrelsen har fattat beslut om begränsning ska det göras ett val av vilka aktörer som ska få utföra marktjänsten. Om flygplatsen själv utför marktjänsten, kontrollerar eller kontrolleras av ett flygbolag som utför marktjänsten i fråga ska Transportstyrelsen göra urvalet. Annars görs det av flygplatsens ledningsenhet.

Skicka in intyg om uppdelning av bokföring

Alla leverantörer av marktjänster och flygplatser som tillhandahåller marktjänster ska dela upp sin bokföring mellan den verksamhet som är knuten till tillhandahållandet av marktjänster och övrig verksamhet. Leverantörer och flygplatser som faller under detta krav ska årligen skicka in ett intyg till Transportstyrelsen från den som reviderar myndigheten eller företaget om att denna uppdelning av bokföringen har gjorts.

Här kan du skicka in intyg som om uppdelning av bokföring.

Ersättning för utnyttjande av anläggning

Den som tillhandahåller anläggningar till den som utför marktjänster får ta ut en ersättning för utnyttjandet av anläggningen. Ersättningen ska bestämmas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande. Dessa fyra begrepp är centrala i reglerna om marktjänster. Det finns inget beskrivet i reglerna om vad dessa begrepp innebär eller när de kan sägas vara uppfyllda. Däremot finns det en dom från Europadomstolen* som ger vägledning i hur begreppen ska tolkas. Transportstyrelsens slutsats av domens innehåll är att:

  • Det ska finnas ett samband mellan den ersättning som tas ut för utnyttjande av en anläggning och de faktiska kostnaderna för anläggningen.
  • Det ska tydligt preciseras vad ersättningen avser och hur den beräknas.
  • Det får inte göras någon åtskillnad i uttaget av ersättningen grundat på om det är en leverantör av marktjänst eller en användare som utövar egenhantering som utnyttjar anläggningen.

Lämna klagomål

Om du har information om att bestämmelserna om marktjänster inte följs tar vi gärna emot denna. Du kan vända dig till oss genom:

E-post

Gunilla Avefeldt, Gunilla.Avefeldt@transportstyrelsen.se, 010-495 51 14

Ingrid Almén, Ingrid.almen@transportstyrelsen.se, 010-495 36 17


*) Mål C-181/06 Lufthansa

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!