Säkerhetsbevisning

För att upprätthålla en hög flygsäkerhet och förebygga att oönskade händelser ska inträffa är det av största vikt att ett kontinuerligt riskanalysarbete bedrivs.

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa samt ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna genom att sänka sannolikheten för att riskerna inträffar eller att mildra konsekvenserna av dessa risker.

Du ska genomföra en säkerhetsbevisning innan nya system sätts i drift och när du förändrar, ersätter eller avvecklar existerande system.

Checklista

En säkerhetsbevisning bör minst innehålla följande:

 1. Generell information som redovisar beskrivning av förändringen, deltagarna i riskanalysarbetet, riskanalysmetodiken samt en systembeskrivning och en plan för att genomföra säkerhetsrelaterade aktiviteter.
 2. En kravkvittenslista som visar överensstämmelse med gällande föreskrifter.
 3. En riskanalys som redovisar:
  • Antaganden för analysen.
  • Identifierade riskkällor, riskbeskrivning samt konsekvens/effekt/utfall för dessa risker.
  • Analyser och värderingar som har genomförts för respektive riskkälla/risk samt för riskreducerande åtgärder.
  • Uppföljning av risker och riskreducerande åtgärder.
 4. Säkerhetsutlåtande av verksamhetsansvarig.
 5. Övrig dokumentation som är nödvändig för att redovisa att tillräcklig säkerhet har uppnåtts (exempelvis kartor, ritningar, hinderanalys, valideringsrapporter, använd riskvärderingsmatris, statistik, mm).

Mall för säkerhetsbevisning