Färdskrivare

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014.

I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Tre typer av färdskrivare

Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före den 1 maj 2006.

Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk mellan den 1 maj 2006 och den 14 juni 2019.

Smart färdskrivare, en uppdaterad variant av den digitala färdskrivaren där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den smarta färdskrivaren sparar också positionering med jämna mellanrum och är obligatorisk i fordon som har registrerats första gången från och med den 15 juni 2019.

Smart färdskrivare version 2 har ytterligare några funktioner, bland annat automatisk registrering av position vid gränspassage. Den är obligatorisk i fordon som registreras från och med 21 augusti 2023.

Särskilda regler för smarta färdskrivare gäller under perioden 21 augusti 2023 till 18 augusti 2025, läs mer på sidan Yrkestrafik.

Färdskrivarnas fyra tidskategorier (aktiviteter) visas i form av symboler vid registrering av kör- och vilotider:

Symbol för körtidKörtid

Den tid som färdskrivaren registrerar som körning, körtiden registreras automatiskt av färdskrivaren. Det sker automatisk även om föraren utför en transport som är undantagen reglerna med ett fordon som är utrustat med färdskrivare. Den körningen ska betraktas som annat arbete enligt nästa punkt. Läs mer om undantag från kör- och vilotider.

Symbol för annat arbete Annat arbete

Allt arbete, förutom körning, för samma eller annan arbetsgivare, inom eller utom transportområdet. Det ska registreras av föraren i färdskrivaren. Om en förare kör ett fordon som inte omfattas av reglerna till eller från ett fordon som omfattas av reglerna och som inte står vid förarens hem eller det normala arbetsstället ska föraren registrera det som annat arbete.

Symbol för tillgänglighetTillgänglighet

All tid då föraren är tillgänglig att arbeta men inte utför något arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja utan tillgång till sovbrits eller liggplats, väntar vid statsgränser eller följer med vid multibemanning. Tid registrerad som tillgänglighet får räknas som rast men inte som vila. (Fullständig information finns i direktiv 2002/15/EG, artikel 3 b.)

Symbol för rast eller vilaRast eller vila

All tid som föraren fritt förfogar över, det kan vara antigen rast eller vila. Perioder som är kortare än tre timmar kan inte räknas som vila men kan räknas som rast.

Analog färdskrivare

Både föraren och transportföretaget har skyldighet att se till att den analoga färdskrivaren fungerar och hanteras rätt. I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Innan transporten börjar ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren.

Som förare har du ansvar för följande:

 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda.
 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas.
 3. Ett diagramblad måste vara av rätt typ för färdskrivaren och får inte användas längre än avsedd tid (oftast 24 timmar).
 4. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om du måste lämna fordonet ska du redovisa arbetstiden (körning, annat arbete, tillgänglighet och rast) manuellt på diagrambladets baksida.
 6. Vid en vägkontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de dagar du har utfört transport som omfattas av reglerna om kör- och vilotider under de föregående 28 dagarna.
 7. Du ska använda reglagen på färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 8. Om du har ett förarkort ska du ha med dig det för att kunna visa upp det vid en kontroll.

Digital färdskrivare

Fordon som togs i bruk inom EU/EES mellan den 1 maj 2006 och den 14 juni 2019 och som omfattas av reglerna om kör- och vilotider ska vara utrustade med digital färdskrivare (om man inte har valt att installera en smart färdskrivare). Både du som förare och ni som transportföretag har en skyldighet att se till att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras rätt.

Som förare ska du kontrollera följande:

 1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
 2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
 3. Om du inte är i besittning av fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med digital/smart färdskrivare.
 4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 dagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
 5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 dagarna.

Smart färdskrivare

Fordon som registrerats inom EU/EES från den 15 juni 2019 ska ha en smart färdskrivare. Den smarta färdskrivaren fungerar som den digitala färdskrivaren, men har fler funktioner och registrerar fler uppgifter, bland annat positionering vid landsinmatningar och var tredje sammanlagd körtimme i fordonet. Både du som förare och ni som transporföretag har en skyldighet att se till att den smarta färdskrivaren fungerar och hanteras rätt.

Som förare ska du kontrollera följande:

 1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
 2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
 3. Om du inte är i besittning av fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med smart/digital färdskrivare.
 4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 dagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
 5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 dagarna.

När mobilitetspaketet beslutades sommaren 2020 bestämdes det att en ny version av den smarta färdskrivaren ska tas fram, kallad smart färdskrivare version 2. Den nya versionen kommer ha ytterligare funktioner jämfört med den tidigare smarta färdskrivaren, bland annat ska positionering sparas automatiskt varje gång fordonet passerar en gräns till en medlemsstat och lastning/lossning kan registreras i färdskrivaren. Den nya versionen kommer att bli ett krav vid internationell transport, och de tidigare versionerna kommer fasas ut stegvis:

 • Senast den 21 augusti 2023 ska smart färdskrivare version 2 börja installeras i alla nyregistrerade fordon.
 • Senast den 31 december 2024 ska fordon som används internationellt och som har haft en analog eller digital färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.
 • Senast den 18 augusti 2025 ska fordon som används internationellt och som har haft den första versionen av smart färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.

När färdskrivaren inte fungerar

Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av utskriftspappret från färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Denna handling ska du ha med dig under de närmaste 28 kalenderdagarna för att kunna visa upp vid en kontroll, och den ska sedan sparas av transportföretaget i minst ett år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!