Färdskrivare

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014.

I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Tre typer av färdskrivare

Smart färdskrivare version 1, en uppdaterad variant av den digitala färdskrivaren där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den smarta färdskrivaren sparar också positionering med jämna mellanrum och är obligatorisk i fordon som har registrerats första gången från och med den 15 juni 2019.

Smart färdskrivare version 2 har ytterligare några funktioner, bland annat automatisk registrering av position vid gränspassage. Den är obligatorisk i fordon som registreras från och med 21 augusti 2023.

Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk mellan den 1 maj 2006 och den 14 juni 2019.

Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före den 1 maj 2006.

Krav på färdskrivare vid internationella transporter

• Senast den 31 december 2024 ska fordon som används internationellt och som har haft en analog eller digital färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.
• Senast den 18 augusti 2025 ska fordon som används internationellt och som har haft den första versionen av smart färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.
• Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2.5–3.5 ton) som används för internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare.

Färdskrivarnas fyra tidskategorier (aktiviteter) visas i form av symboler vid registrering av kör- och vilotider:

Symbol för körtidKörtid

Den tid som färdskrivaren registrerar som körning, körtiden registreras automatiskt av färdskrivaren. Det sker automatisk även om föraren utför en transport som är undantagen reglerna med ett fordon som är utrustat med färdskrivare. Den körningen ska betraktas som annat arbete enligt nästa punkt. Läs mer om undantag från kör- och vilotider.

Symbol för annat arbete Annat arbete

Allt arbete, förutom körning, för samma eller annan arbetsgivare, inom eller utom transportområdet. Det ska registreras av föraren i färdskrivaren. Om en förare kör ett fordon som inte omfattas av reglerna till eller från ett fordon som omfattas av reglerna och som inte står vid förarens hem eller det normala arbetsstället ska föraren registrera det som annat arbete.

Symbol för tillgänglighetTillgänglighet

All tid då föraren är tillgänglig att arbeta men inte utför något arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja utan tillgång till sovbrits eller liggplats, väntar vid statsgränser eller följer med vid multibemanning. Tid registrerad som tillgänglighet får räknas som rast men inte som vila. (Fullständig information finns i direktiv 2002/15/EG, artikel 3 b.)

Symbol för rast eller vilaRast eller vila

All tid som föraren fritt förfogar över, det kan vara antigen rast eller vila. Perioder som är kortare än tre timmar kan inte räknas som vila men kan räknas som rast.

Smart färdskrivare

Fordon som registrerats inom EU/EES från den 15 juni 2019 ska ha en smart färdskrivare. Den smarta färdskrivaren fungerar som den digitala färdskrivaren, men har fler funktioner och registrerar fler uppgifter, bland annat positionering vid landsinmatningar och var tredje sammanlagd körtimme i fordonet. Både du som förare och ni som transporföretag har en skyldighet att se till att den smarta färdskrivaren fungerar och hanteras rätt.

Som förare ska du kontrollera följande:

 1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
 2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
 3. Om du inte är i besittning av fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med smart/digital färdskrivare.
 4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 dagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
 5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 dagarna.

Digital färdskrivare

Fordon som togs i bruk inom EU/EES mellan den 1 maj 2006 och den 14 juni 2019 och som omfattas av reglerna om kör- och vilotider ska vara utrustade med digital färdskrivare (om man inte har valt att installera en smart färdskrivare). Både du som förare och ni som transportföretag har en skyldighet att se till att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras rätt.

Som förare ska du kontrollera följande:

 1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
 2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
 3. Om du inte är i besittning av fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med digital/smart färdskrivare.
 4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 dagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
 5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 dagarna.

Analog färdskrivare

Både föraren och transportföretaget har skyldighet att se till att den analoga färdskrivaren fungerar och hanteras rätt. I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Innan transporten börjar ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren.

Som förare har du ansvar för följande:

 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda.
 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas.
 3. Ett diagramblad måste vara av rätt typ för färdskrivaren och får inte användas längre än avsedd tid (oftast 24 timmar).
 4. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om du måste lämna fordonet ska du redovisa arbetstiden (körning, annat arbete, tillgänglighet och rast) manuellt på diagrambladets baksida.
 6. Vid en vägkontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de dagar du har utfört transport som omfattas av reglerna om kör- och vilotider under de föregående 28 dagarna.
 7. Du ska använda reglagen på färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
 8. Om du har ett förarkort ska du ha med dig det för att kunna visa upp det vid en kontroll.

När färdskrivaren inte fungerar

Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av utskriftspappret från färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Denna handling ska du ha med dig under de närmaste 28 kalenderdagarna för att kunna visa upp vid en kontroll, och den ska sedan sparas av transportföretaget i minst ett år.

Försening av nya smarta färdskrivare version 2
En ny smart färdskrivare, version 2, ska vara installerad i de färdskrivarpliktiga fordon som registreras för första gången från den 21 augusti 2023.

Det har varit flera problem med förseningar i introduktionen av dessa färdskrivare som har lett till att det i dagsläget inte finns tillräckligt många färdskrivare på marknaden för att täcka det behov som finns. Att använda ett nytt fordon som har fel version av färdskrivare installerad är förenat med sanktionsavgifter för företaget och böter för föraren om detta upptäcks i en kontroll.

För att mildra konsekvenserna av den uppkomna situationen beslutade regeringen den 7 augusti 2023 om en tillfällig bestämmelse i förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den angav att Transportstyrelsen och Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 - 31 januari 2024 inte skulle ta ut sanktionsavgifter eller böter om man använder ett nytt fordon som har en smart färdskrivare version 1 installerad, trots att det ska finnas en smart färdskrivare version 2 installerad i dessa fordon.

Den 7 december beslutade regeringen om ändring av den tillfälliga bestämmelsen i förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den nya lydelsen anger att Transportstyrelsen och Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 - 18 augusti 2025 inte ska ta ut sanktionsavgifter eller böter om man använder ett fordon som är registrerat senast 31 december 2023 och då utrustats med en smart färdskrivare version 1, trots kravet på en smart färdskrivare version 2.

Den nya bestämmelsen innebär att transportföretag och fordonsägare får ytterligare tid på sig att byta ut färdskrivare i de fordon som utrustats med fel version av smart färdskrivare.

Frågor och svar om färdskrivare version 2

Ja, om fordonet är registrerat senast den 31 december 2023 så får fordonet köras fram till 18 augusti 2025 utan att riskera sanktionsavgifter för företaget eller böter för föraren.

I 9 kap. 12 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera.

Nej, inte om det är ett färdskrivarpliktigt fordon. Den tillfälliga bestämmelsen anger att sanktioner eller böter inte ska tas ut om man har fel version av den smarta färdskrivaren installerad, dvs. en version 1 istället för en version 2. Att köra ett fordon som helt saknar färdskrivare är fortfarande en överträdelse som kan ge sanktionsavgift eller böter vid kontroll.

Ja, eftersom kravet att det ska finnas en installerad färdskrivare version 2 i fordon som registreras för första gången från och med den 21 augusti 2023 fortfarande gäller. Färdskrivaren måste bytas ut senast den 18 augusti 2025.

Transportstyrelsen rekommenderar att ett utbyte till rätt version av färdskrivare sker så snart det är möjligt.

Det är en avtalsfråga mellan säljare och köpare. Transportstyrelsen rekommenderar att de transportföretag som köper ett fordon levererat med fel version av färdskrivare installerad tar upp frågor om kostnad för utbyte av den smarta färdskrivaren med försäljaren.

Möjligheten att köra med fel version av färdskrivare, utan att riskera sanktionsavgifter eller böter, gäller i Sverige.

Den tillfälliga bestämmelsen grundar sig på ett förslag för harmonisering inom EU, det är däremot inget krav att medlemsstaterna inför dessa bestämmelser. Vilka regler som gäller i andra länder kan Transportstyrelsen dessvärre inte svara på.

Ett fordon som är registrerat för första gången före den 21 augusti 2023 och som har en smart färdskrivare version 1 som går sönder, ska byta ut färdskrivaren till en smart färdskrivare version 2 enligt gällande regler.

Om ett sådant fordon, till följd av bristen på smart färdskrivare version 2, har försetts med en ny smart färdskrivare version 1 omfattas även detta fordon av kravet på utbyte av färdskrivare innan den 18 augusti 2025.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!