Företagskontroll av kör- och vilotider

Reglerna om kör- och vilotider syftar till att säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn, ge förarna en god social situation och bidra till en ökad trafiksäkerhet. Transportstyrelsen genomför därför företagskontroller för att se om svenska företag följer reglerna och lever upp till det ansvar de har som transportföretag.

EU:s kvantitativa krav för kontroller av kör- och vilotider

Sverige har som krav att kontrollera tre procent av alla arbetsdagar som utförs av förare som omfattas reglerna om kör- och vilotider. Transportstyrelsen och Polismyndigheten delar på ansvaret vilket innebär att hälften av dagarna kontrolleras vid företagskontroller och den andra hälften vid vägkontroller.

Transportstyrelsen genomför företagskontroller

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten för att genomföra företagskontroller i Sverige och har varit det sedan 2011. Verksamheten för att genomföra kontrollerna är avgiftsfinansierad. Läs mer om tillsynsavgiften på tillsynsavgift för kör- och vilotider och vägarbetstid

Statistik för företagskontroller

Transportstyrelsen för statistik för företagskontroller som bland annat innehåller uppgifter om antal genomförda kontroller, storlek på kontrollerade företag och överträdelser. Statistiken uppdateras med jämna mellanrum.

Vad är en företagskontroll?

En företagskontroll är en kontroll av hur företagen i den svenska transportnäringen följer reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Vi kontrollerar en period om två månader och oftast hela företagets transportverksamhet. Det gör vi för att se hur företaget lever upp till de krav de har på att planera arbetet, informera förarna och kontrollerar att reglerna följs. Läs mer om hur en företagskontroll går till.

Vilka väljs ut för kontroll?

Urvalet av företag sker i huvudsak riskvärderat. Faktorer som påverkar ett företags riskvärde är resultat av vägkontroller när förare blivit kontrollerade av polis eller tidigare företagskontroller. Riskvärdet minskar under en treårsperiod innan det upphör.

Andra faktorer som kan påverka urvalet är exempelvis information från andra myndigheter och underrättelser från andra medlemsstater om svenska företag som brutit mot reglerna om kör- och vilotider. Urvalet kan även göras slumpmässigt eller riktat mot en viss bransch eller region. 

Vårt analysverktyg

När vi kontrollerar använder vi oss av ett analysverktyg, TachoScan Control. Verktyget fungerar som ett stöd för utredaren för att analysera färdskrivaruppgifterna och resultatet ingår sedan i den slutgiltiga bedömningen av överträdelser.

Vår tillämpning av reglerna

Transportstyrelsens tillämpning utgår ifrån de olika regelverken för kör- och vilotider samt färdskrivare. Vi tillämpar även EU-kommissionens vägledningar och implementeringsbeslut. Utöver det har vi tagit fram regeltillämpningar men eftersom Transportstyrelsen är en förvaltningsmyndighet bestäms vår tillämpning i första hand av förvaltningsdomstolarna. Allt eftersom det kommer nya utlåtanden från domstolarna kan vår tillämpning komma att ändras. Här kan du läsa om vår tillämpning Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotider. 

Läs mer om regler om kör- och vilotider.

Sanktionsavgift för överträdelser 

Överträdelser av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare är förenade med en sanktionsavgift. Avgiften grundar sig på hur allvarlig överträdelsen är och om det finns flera överträdelser räknas avgiften samman. Den sammanlagda sanktionsavgiften i en kontroll får inte överstiga 800 000 kronor eller en procent av företagets årsomsättning. 

När vi inte kan genomföra en kontroll

Om ett företag efter vår begäran inte skickar in uppgifter, eller om de uppgifter som företaget skickar in är så pass bristfälliga att vi inte kan genomföra en kontroll, fattar vi beslut om sanktionsavgift. Avgiften grundar sig på antalet fordon som skulle ha omfattats av kontrollen och är 20 000 kronor per fordon vid det första tillfället som vi inte kan genomföra en kontroll. Om vi inte har kunnat genomföra en företagskontroll kommer företaget att väljas ut för kontroll igen. 

Om företaget en andra gång låter bli att skicka in tillräckliga uppgifter är avgiften 40 000 kronor per fordon, om det är inom tre år från föregående beslut. Vid ett tredje tillfälle blir avgiften 60 000 kronor per fordon. I de här fallen får den beslutade sanktionsavgiften inte överstiga 800 000 kronor, men till skillnad från när vi kunnat genomföra en kontroll finns det ingen procentuell begränsning mot företagets årsomsättning. 

Konsekvenser för trafiktillståndet

Resultatet av en företagskontroll kan vara en anledning till att vi inleder en tillsyn av företagets trafiktillstånd eller prövar den trafikansvarigas lämplighet. Om ett företag till exempel vid upprepade tillfällen inte skickar in uppgifter för kontroll är det ett skäl för oss att inleda en tillsyn. Det kan också utgöra ett hinder för att få ett trafiktillstånd i framtiden.

Vill du veta mer?

Om du har allmänna frågor om yrkestrafik, till exempel kör- och vilotidsbestämmelserna, kan du kontakta oss på telefon . Via vår webbutik kan du beställa bland annat material och regelverk för kör- och vilotider.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!