Odelbar last och fordon som överskrider vikt- och dimensionsbestämmelser

Transporter som måste utföras trots att gällande bredd-, längd- eller viktbestämmelser behöver överskridas kan vara möjligt. Det finns olika tillvägagångssätt för att få utföra en sådan transport.

Det kan antingen ske med stöd av de föreskrifter som nämns nedan, eller med stöd av undantag (dispens) från väghållare. Överskridande av bredd- och längdbestämmelser som föranleds av lastens bredd eller längd kräver dock alltid att lasten är odelbar (se 13 kap. 4 § trafikförordningen). Observera att oaktat om färden sker med stöd av föreskrifter eller med stöd av dispens måste samtliga villkor vara uppfyllda.

Bred odelbar last

Om en transport endast medför breddöverskridande och bredden är högst 350 centimeter kan den utföras med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last. Färd med stöd av dessa föreskrifter är ett föreskrivet breddundantag och kräver därmed ingen särskild dispens från väghållare.

Om bredden är större än 350 centimeter krävs alltid dispens från väghållare. Detsamma gäller transporter som är bredare än 260 centimeter om den även medför längd- eller viktöverskridande.

Lång odelbar last

Om en transport endast medför längdöverskridande, och längden är högst 30,0 meter, kan den utföras med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last. Färd med dessa föreskrifter är i likhet med TSFS 2023:36 ett föreskrivet längdundantag och kräver inte något särskild dispens från väghållare.

Om längden är större än 30,0 meter krävs alltid dispens från väghållare. Detsamma gäller transporter som är längre än 24,0 meter om den även medför bredd- eller viktöverskridande.

Transport av tung last

Om en transport medför att största tillåtna viktbestämmelser överskrids krävs alltid dispens från väghållare.

Fordon som utan last överskrider gällande vikt- och dimensionsbestämmelser

För att färd med fordon som på grund av sin konstruktion är bredare, längre eller tyngre än vad som normalt är tillåtet krävs alltid dispens från väghållare.

Ansökan om undantag (dispens)

Om en transport kräver dispens från väghållare måste man ha ansökt och medgivits ett sådant innan färd får ske. Om en transport endast ska genomföras inom en kommun ansöker man hos den berörda kommunen. Om en transport ska utföras i mer än en kommun ansöker man hos den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas (Trafikverket). Mer information om detta finns här.

Transportdispens, på Trafikverkets webbplats

Längdmarkerings-, breddmarkerings- och varningsskyltar

Transportstyrelsen håller på att ta fram en sida där du kommer att hitta ritningar och bilder på längd- och breddmarkeringsskyltar samt varningsskyltar. Sidan kommer att länkas härifrån när den är klar.

Färd på enskilda vägar

Trafikförordningens längd-, bredd- eller viktbestämmelser gäller endast på vägar som inte är enskilda. På enskilda vägar är det vägens ägare som bestämmer om det ska finnas några särskilda längd-, bredd eller viktbegränsningar för vägen. Är du osäker vad som gäller på en enskild väg bör du kontakta vägens ägare innan du genomför transporten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!