Lotspliktsguiden

Om ett fartyg är lotspliktigt måste befälhavaren anlita en lots. Med hjälp av Transportstyrelsens e‑tjänst Lotspliktsguiden kan du ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt i olika farleder och områden i Sverige. Guiden omfattar samtliga svenska lotsleder.

Fartyget, lasten och farvattnet är avgörande

Lotspliktsguiden innehåller ett antal frågor som ska besvaras, om fartygets storlek och konstruktion, om lastens art, och i vilket farvatten fartyget ska framföras. Det är dessa faktorer som avgör om ett fartyg är lotspliktigt.

I guiden finns en aktuell lista över sådana farliga kemikalier i bulk som kan medföra lotsplikt oavsett fartygets storlek. Om du inte känner till det exakta namnet på den kemikalie som fartyget transporterar, kan du ändå ta reda på om det krävs lots. Då måste du kunna ange vilken föroreningskategori kemikalien tillhör och vilken fartygstyp som ska användas vid transporten.

Med hjälp av lotspliktsguiden kan du också ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt när det framförs utanför en lotsled men på svenskt inre vatten, och om lots måste anlitas på ett fartyg som bogserar en annan enhet.

Starta Lotspliktguiden

Lotspliktsguiden  

Om du behöver hjälp, läs handledning till lotspliktsguiden.

Regler för lotsplikt

Lotspliktsguiden är ett hjälpmedel för den som vill veta om ett fartyg är lotspliktigt, men det är alltid aktuella regler för lotsplikten som styr, de finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning.

Några speciella fall som inte finns med i Lotspliktguiden

Observera att Lotspliktsguiden är konstruerad för att ta hänsyn till så gott som alla faktorer som styr lotsplikten i Sverige, men det finns några ovanliga undantag och sällan tillämpliga regler som inte har tagits med i denna första version.

De specifika undantagen finns beskrivna i kapitel 2 i lotsningsföreskriften.
Reglerna som inte har arbetats in i guiden gäller dels skjutbogserare (kapitel 2 § 9), dels lotsplikt vid bogsering i Trollhätte kanal (bilaga 1, sidan 41). Läs ett utdrag ur föreskriften som innehåller dessa undantag och regler.

Har du frågor om lotsplikt och lotspliktguiden kan du mejla till

sjotrafik@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!