Områdesundantag

Bild - exempel på områdesundantag, karta Exempel på områdesundantag

Det finns särskilda farvatten undantagna från den skyldighet att anlita lots som annars normalt gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Sådana undantag kallas för områdesundantag.

I Sverige råder generell lotsplikt på så kallat inre vatten. Transportstyrelsen är den myndighet som skriver regler i detalj om var och för vilka fartyg denna lotsplikt gäller. Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning.

I föreskriften beskrivs särskilda farvatten undantagna från den skyldighet att anlita lots som annars normalt gäller enligt föreskriften. Sådana undantag kallas för områdesundantag

Bestämning av områdesundantag

Områdesundantag bestäms av område, trafik och villkor.

Område

Det område där undantaget är giltigt. Ett område kan beskrivas som en eller flera sträckor mellan en eller flera platser (till exempel ankarplatser, kajplatser eller delar av hamnar). Ett område kan också utgöras av en farled eller ett farledsavsnitt. Undantagen gäller för förflyttningar och passager längs dessa sträckor, farleder och farledsavsnitt i båda riktningar om inget särskilt anges.

Trafik

De fartyg, pråmar och bogserade enheter som är lotspliktiga i området för vilka undantaget kan användas. Trafiken kan begränsas med avseende på storlek, last, lotspliktskategori eller andra omständigheter.

Villkor

Ett områdesundantag kan förenas med villkor. När en befälhavare använder ett områdesundantag ska han eller hon känna till dessa villkor.

Användning av områdesundantag vid förflyttning i hamn

När man använder områdesundantag för förflyttning i en hamn ska förflyttningen göras kortast möjliga väg med hänsyn till sjösäkerheten, rådande trafiksituation och nödvändigt manöverutrymme.

Markering av områden där ett undantag är giltigt

De områden där ett undantag är giltigt beskrivs med både text och bild i bilaga 5 till TSFS 2022:94[SJ1] . Bilderna utgörs av sjökortsutsnitt där de undantagna områdena markeras med ett grönt mönster. Markeringen är endast ungefärlig och pekar inte ut ett exakt geografiskt område där ett undantag är giltigt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!